من را با پیراهن استقلال به خاک بسپارید

Shargh - - ورزش -

آرش برهانــی که پــس از ٩ ســال بازیکردن در اســتقال در فصل جاری جایی در فهرســت علیرضا منصوریان نداشــت، تصمیم گرفــت از دنیای فوتبال خداحافظی کند. مهاجم پیشــین اســتقال در فصل جاری راهی پیکان شــد، اما به علــت مصدومیت از ترکیب دور شــد و نیمفصل تصمیم گرفت از این تیم جدا شــود. برهانی ســال ٨6 و زمان ســرمربیگری مرحــوم ناصر حجازی به اســتقال پیوســت. او در سال دوم حضورش در اســتقال آقای گل شد. آرش برهانی روز گذشــته بعد از اعام خبر خداحافظیاش بیانیهای هم نوشت که در بخشی از آن اینطور آمده اســت : «در ذهنم نه دنبال کلمات درشــت میگردم، نه پی بزرگنمایی هســتم، هواداران استقال و فوتبال ایران چنان عزتــی برای من ســاختهاند که کلمهای نمیتوانــم برای آنها بیابم کــه در بیانیه خداحافظی قرار دهم، دست تکتک هواداران را میبوسم و از ته دل میگویم همه آنها را دوست دارم و تأکید میکنم که غم درونــم را از این خداحافظی نمیتوانم کتمان کنم... هرچه محقق شــد لطف خداوند و آنچه ماند توان و بضاعتم بود و امیدوارم چهرهای از من بهخاطر بســپارید که در آن صادقانه و عاشــقانه برای منافع استقال جنگیده باشــم... تا زنده هســتم استقالی و هــوادار اســتقال هســتم و در روز وداع از دنیا هم دوســت دارم مرا با پیراهن مقدس استقال به خاک بسپارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.