داور جان بایرنمونیخ را گرفت

Shargh - - ورزش -

رئــال و اتلتیکــو مادرید، دو تیم پایتختنشــین اســپانیایی، اولین باشگاههایی بودند که صعودشان به مرحله نیمهنهایی لیگقهرمانان اروپا را مسجل کردند. اتلتیکــو که بازی رفت را یــک بر صفر برده بود در بازی برگشــت با تســاوی یک-یک به کارش پایــان داد تا صعــود بیدغدغهای بــه نیمهنهایی داشته باشــد. با این حال، رئالمادرید در شبی که پر از حرفوحدیث بود به نیمهنهایی رسید. این تیم که در بازی رفت در مونیخ ٢ بر یک برنده شــده بود در بازی برگشت که اشتباهات داوری نقش پررنگی در آن داشــت، توانست 4 بر ٢ به پیروزی برسد و یکبار دیگر به نیمهنهایی برود. رئــال در حالی به این برد ارزشمند رســید که ابتدا یک بر صفر و بعد ٢ بر یک عقب افتــاد ولی هتتریک کریــس رونالدو نهتنها این بازیکــن را در لیگقهرمانــان اروپا صدگله کرد، بلکه باعث شد مادریدیها بازی باخته را هم با برد عوض کنند. البتــه دراینمیان نقش داور هم پررنگ بود؛ او بهاشــتباه بازیکن بایرنمونیخ را در دقیقه ٨4 اخراج کرد و بعد هم کمکش، هر دو گل دوم و سوم رئالمادرید را که در موقعیت آشــکار آفساید به ثمر رسید، را درست تشخیص داد تا سروصدای بایرنیها دربیاید. آنچلوتی، ســرمربی بایرنیها، بــا انتقاد از عملکرد داوری آن را ضعیف دانســته و خواســتار اســتفاده از تکنولوژی ویدئویی در این رقابتها شد. آرتــو ویدال، هافبــک بایرنمونیخ، هم ایــن بازی را «یک دزدی» بزرگ قلمداد کرد و رسانههای اروپایی هم سراســر به شــیوه قضاوت ویکتور کاسای، داور مجارستانی این دیدار، انتقاد داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.