افتتاح ورزشگاه پارس شیراز

Shargh - - ورزش -

چهارمین ورزشــگاه بزرگ کشــور پس از ١5 سال افتتاح میشود. همزمان با سفر استانی رئیسجمهور به اســتان فارس، قرار است ورزشــگاه 5٠ هزارنفری پارس شیراز امروز از ســوی مسعود سلطانیفر، وزیر محتــرم ورزش و جوانان، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این اســتادیوم ورزشی، چهارمین ورزشگاه بزرگ ایران پــس از آزادی، یادگار امام و نقشجهان اســت. این مجموعــه ورزشــی 45 هکتــاری دارای زمین چمن اســتاندارد طبیعی با سیســتم مدرن گرمایش از کف، پیست تارتان هشــتخطه، دکلهای روشنایی هزارو ٢٠٠ لوکس و اســکوربردی به مساحت ١٠4 مترمربع اســت. گفته میشــود ورزشــگاه پارس از پروژههای شاخص «شــرکت توسعه اماکن ورزشــی کشور» در شهرستان شیراز است که دارای سازه بتنی متقارن در سه گالری و دارای ســایبان فلزی با پوشش پارچهای که حداقل ٧5درصد اســتادیوم را سرپوشــیده کرده است. شــرایط مناسب این ورزشگاه ســبب شده که تیمهای استان فارس بتوانند از فصل آینده مسابقات خود را در استادیوم ٥٠ هزارنفری پارس برگزار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.