از تسهیلات برای صدور رواديد تا پرواز مستقیم

نتیجه رایزنیهای ظریف در قرقیزستان

Shargh - - ديپلماسي -

ایســتگاه آخر بیشــکک بود. محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشــورمان، سهشنبهشب در جریان ســفر خود به آســیای میانه و قفقاز به قرقیزســتان رســید و دیــروز را صرف مذاکــره با بیــک آتامبایف رئیسجمهوری، سورونبای جئین بکوف، نخستوزیر و ارلان عبدالدایف، وزیر خارجه این کشــور در راستای توسعه مناسبات دوجانبه و منطقهای کرد. این سفر که به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد استقلال سه کشــور از جمهوریهای سابق شــوروی برنامهریزی شده بود، فرصت خوبی شد تا هیئت اقتصادی همراه ظریف ظرفیتهای همکاریهای اقتصادی را بررسی کنند. ظریف نیز دیروز در همایش مشــترک اقتصادی با قرقیزســتان شرکت و تأکید کرد ایران برای گسترش روابط با قرقیزســتان هیچ ســقفی نمیشناسد. وزیر خارجه کشورمان در ملاقات با الماس بیک آتامبایف، رئیسجمهــوری قرقیزســتان دربــاره راهکارهــای گســترش روابــط در زمینههــای مختلــف مذاکره کرد. رئیسجمهور قرقیزســتان در این دیــدار با ابراز خرسندی از دیدار وزیر امور خارجه ایران از بیشکک بر توســعه مناسبات دو کشور، رفع موانع تجاری و ارائه تسهیلات روادید ورود به اتباع ایرانی تأکید کرد. وزیر خارجه کشــورمان دیدار دیگری نیز با سورنبای جئین بکوف، نخستوزیر قرقیزستان داشت تا موضوعهای مرتبــط با روابــط دوجانبه، منطقــهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. آنها در این ملاقات بر اهمیت همکاریهای دو کشــور با توجه بــه روابط نزدیک و تاریخی تأکید کردند.

تمرکز بر حل مشکلات بانکی

ظریف و عبدالدایف همتای قرقیزیاش نیز دیروز با یکدیگر ملاقات و ســپس در یک نشســت خبری مشترک شرکت کردند. ظریف در این نشست خبری به رایزنیهای خود در بیشــکک اشاره کرد و گفت: «امروز برای تبادل هیئتها کــه در آینده نزدیک با سفر ریاست مجلس قرقیزســتان به ایران صورت خواهد گرفــت و همچنین مشــورتهای مرتب با مقامهای سیاســی توافق کردیــم». ظریف افزود: «همچنین توافق شــد درباره مشکلات منطقهای، افراطگــری، تروریســم و مواد مخــدر گفتوگوها مســتمر باشــد. به روابط اقتصادی دو کشــور هم همانگونــه که همــکار عزیز جناب آقــای اردلان عبدالدایف مطرح کردند، با گستردگی بیشتر در همه حوزههــا ادامه دهیم». وزیر امور خارجه همچنین بــه توافق در حوزه حملونقل اشــاره کرد و گفت: «مقرر شــد از راهآهن چین، قرقیزستان، ترکمنستان و ایران حمایت کنیم. در زمینه همکاریهای بانکی هــم توافقی کردیم تا زمینه تســهیلات دوجانبه را فراهم کنیم». ظریف با بیان اینکه «امروز بیشــتر بر حل مشکلات بانکی که در گذشته مانع بود، تمرکز داریم» ابراز امیدواری کرد تا چند روز آینده با توافق بین بانکهای مرکزی دو کشــور، زمینههای حضور کارگزاران و ســرمایهگذاران ایرانی در قرقیزســتان فراهم شود.

سکویی برای توسعه روابط تهران و بیشکک

عبدالدایــف، وزیر امــور خارجه قرقیزســتان نیز در این نشســت خبری مشترک با اشــاره به تصویب برنامه بلندمدت همکاری دو کشــور تا ســال 2026، درخصــوص چشــمانداز روابــط گفــت: «اطمینان دارم برنامه بلندمدت ســکویی برای توســعه روابط تهران و بیشــکک خواهد بود». او با اشاره به جایگاه قرقیزســتان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار کرد: «همگرایی با این اتحادیه میتواند امکانات جدیدی در حوزههایی مانند صنعت، کشاورزی و موادغذایی برای شــرکتهای ایرانی ایجاد کند و قرقیزســتان آمادگی خود را برای صدور محصولات به ایران اعلام میکند». وزیر خارجه قرقیزستان همچنین گفت: «همکاری در ســازمانهای بینالمللی و منطقــهای در چارچوب سازمان ملل متحد، همکاریهای اسلامی و شانگهای از جملــه مواردی بــود که در مذاکــرات امروز مورد بررسی قرار دادیم». او با اشاره به مذاکراتشان درباره گردشــگری گفت: درباره ضرورت اجــرای اقدامات مشترک به توافق رســیدیم. به گفته او، در این راستا تصمیم گرفته شــد بیشکک تسهیلاتی را برای صدور ویزا به اتباع ایرانــی ارائه کند». عبدالدایف همچنین گفــت: «در مذاکرات امروز اعلام شــد شــرکتهای هواپیمایــی دو کشــور تلاش میکنند خط مســتقیم هوایی را احیا کنند. از طرف قرقیزســتان، ایرماناس و از طرف ایران هم ماهانایر مأمور پیگیری این مسئله شدند که امیدواریم این خط راهاندازی شود».

سقفی برای توسعه روابط نمیشناسیم

شــرکت در همایش مشــترک اقتصــادی ایران و قرقیزســتان یکی دیگر از برنامههــای ظریف در این کشــور بود. او در جمــع فعالان اقتصــادی ایرانی و قرقیــزی با تأکید بر اینکه «ما هیچ ســقفی در روابط با قرقیزستان نمیشناســیم و در همه حوزهها آماده گسترش همکاریها هستیم »، گفت: «ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال قرقیزستان را به رسمیت شــناخت، روابط دوستانه دو کشــور ادامه یافته و ما دوستان دوران سختی را فراموش نمیکنیم». ظریف همچنین با اشاره حضور دو هیئت بلندپایه اقتصادی از بخش دولتی و خصوصــی ایران همراه خود، بیان کرد: «توســعه همــکاری در حوزههــای مختلف از فناوری و علوم و پیشرفته گرفته تا انرژی، ساختوساز و همکاری در حوزه کشــاورزی، دامداری، صنعت و معدن و سایر زمینهها ممکن است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.