ترامپ برای تمدید تعلیق تحریمها تا 19 می فرصت دارد

Shargh - - ديپلماسي -

ترامــپ تعلیق تحریمهــای هســتهای ایران را تمدید نکرده اســت. ایــن خبر را دیــروز خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس منتشر کرد و دیگر رسانهها نیز راه او را رفتند درحالیکه چنین نیســت و دولت ترامپ تا 19 می فرصت دارد دراینباره تصمیمگیری کند. یک مقام آگاه در تیم مذاکرات هســتهای ایران دیروز دراینخصــوص توضیح داد. او گزارش رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کنگره که بر پایبندی ایران به تعهدات برجامیاش اشاره داشت را یکی از نشــانههایی دانست که نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد به برجام پایبند باشــد و تعلیق تحریمها را تمدید کنــد. او بیانیه گروه هفــت و تأکید آنها بر پایبندی به برجام را نیز یک نشانه دیگر دانست.

او همچنیــن توضیح داد که ایــران بند دوم نامه تیلرســون به پل رایان رئیس مجلــس نمایندگان را در کمیسیون مشــترک برجام که هفته آینده در وین برگزار میشــود، پیگیری خواهد کرد. تیلرســون در نامه مورد اشــاره بعد از اینکه اذعــان کرد ایران به تعهدات برجامی خود پایبند بوده، مدعی شــد ایران همچنان حامی تروریســم اســت و آمریکا به همین خاطر در کمیســیونی توافــق هســتهای را ارزیابی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.