روایت ظریف از راهیافتن شعر «بنیآدم» سعدی به سازمان ملل

Shargh - - ديپلماسي -

محمدجــواد ظریــف در مطلبی در اینســتاگرام خود به تشــریح روایت چگونگی نصب فرش ایرانی که در آن شــعر معروف ســعدی بهعنوان «بنیآدم» با نخ طلا در آن نوشــته شده اســت بر دیوار سازمان ملل پرداخت: «همه ما از کودکی در کتابها خوانده بودیم که بالای در ورودی سازمان ملل متحد این شعر معروف سعدی را نوشــتهاند. در سال 1361 که برای اولینبار به نیویورک و سازمان ملل متحد رفتم، همه ساختمان را گشتم، اما شعر سعدی را پیدا نکردم... در دوران سفارت در ســازمان ملل متحد در سال 1383 مطلع شــدم که جناب آقای محمد صیرفیان که یکی از معروفترین تجار فرش اصفهان اســت، یک فرش نفیس پنج متر در پنج متر بافته که در وسط این فرش شعر سعدی با نخ طلا نوشته شده است. ایشان اظهار تمایــل کردند که این فرش را به ســازمان ملل متحد هدیه بدهند. با توجه به ابعــاد این فرش هر دیواری بــرای نصب آن مناســب نبود و فقط چنــد دیوار در کل مقر ســازمان ملل متحد وجود داشت که میشد این فــرش را روی آن نصب کرد. یکی دیواری بود که فرش بزرگ شش در چهاری که در زمان مرحوم دکتر مصدق به ملل متحد هدیه شــده بود روی آن نصب بود و دیگری دیوار بزرگ «سالن مذاکرات نمایندگان» بود که فرشی از دیوار چین وسط آن دیوار نصب شده بــود... ناگزیر شــدم در حد دبیرکل ملــل متحد وارد مذاکره شــوم تا این فرش را بهعنوان نماد گفتوگوی تمدنها در مکان مناسبی نصب کنند. لازم به یادآوری است که سال 2001 به پیشــنهاد جناب آقای خاتمی سال گفتوگوی تمدنها در سازمان ملل متحد اعلام شــده بود. در پیگیریهای بعدی پیشــنهاد کردند که فرش مزین به شعر ســعدی را بهجای فرش اهدایی از ســوی مرحوم مصدق نصب کنیم که نپذیرفتیم. با فاصله کمی خبردار شدیم که میخواهند فرش چین را برای شستوشو پایین بیاورند. در آن دیوار جای دو فرش بود... با پیگیری زیاد یکی از همکاران خوبم در نمایندگی، توانستیم فرش مزین به شعر سعدی را در کنار فرش دیوار چین نصب کنیم.

بالاخره شعر سعدی به سازمان ملل متحد رفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.