تعویق در انتشار اسناد دخالت سازمان سیا در کودتای ۲۸ مرداد

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: یک وبگاه تحلیلی آمریکایــی گزارش داد که انتشار اســناد طبقهبندیشده دخالت سازمان سیا در کودتــای 28 مــرداد در ایران باوجــود تمایل زیاد تاریخنویسان برای دسترســی به آن، به تعویق افتاد. به گزارش وبگاه فدراسیون دانشمندان آمریکایی، یک سند دولتی طبقهبندیشده در آمریکا که در آن تاریخ وقــوع کودتای ‪(28 1953‬ مرداد 1332( در ایران ذکر شده و مشــخص میکند که کارکنان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا )ســیا( در آن دســت داشتهاند چندین دهه اســت که بهشــدت مورد توجــه تاریخنگاران و افراد دیگر اســت. کمیته مشــورتی- تاریخی وزارت امــور خارجه آمریکا تصریح کرد که این کمیته ســال گذشــته تلاش کرده بود برای انتشار این اسناد با وزیر امور خارجه پیشــین دیدار کند، امــا نتیجهای حاصل نشــد و درحالحاضر هیچ چارچــوب زمانیای برای دردسترسقرارگرفتن اسناد مذکور وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.