اردوغان ایران را به توسعهطلبی متهم کرد

Shargh - - ديپلماسي -

رجب طیــب اردوغــان، رئیسجمهور ترکیــه در مصاحبــهای بــا شــبکه خبــری الجزیره مدعی شــد ایران سیاســت رواج ملیگرایی فارسی را در دســتور کار قــرار داده اســت. او گفت: «ایران سیاست توســعهطلبانه بر مبنای فارسیگرایی را در پیش گرفته و این برای ما مایه تأســف است».وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت آنچه در ســوریه رخ میدهد، تقســیم این کشور است و هیچکس به وحدت سوریه توجهی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.