سفیر جدید ایران در عراق وارد بغداد شد

Shargh - - ديپلماسي -

سفیر جدید ایران در عراق روز گذشته عازم بغداد شد. ایرج مسجدی، سفیر جدید ایران در عراق، روز گذشــته عازم بغداد شــد تا فعالیتهای خود را در این ســفارتخانه حساس و اســتراتژیک جمهوری اســلامی ایران آغاز کند. مســجدی در روزهای آتی اســتوارنامه خود را بــه مقامــات عالیرتبه عراقی تحویل خواهد داد. این مشاور فرمانده سپاه قدس و از فرماندهان باسابقه جنگ تحمیلی چندی پیش با تأیید ریاستجمهوری برای فعالیت در سفارت ایران در عراق به مقامات عراقی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.