۷ نکته آموزنده درباره ریاستجمهوری

Shargh - - ديپلماسي - پوریا عالمی

نكته اول

چرا اینهمــه آدم برای ثبتنــام کاندیداتوری در انتخابات ریاســتجمهوری صف میکشند؟ چون مردم نمیپرسند صف چیست، اما اگر ببینند دو نفر پشــت سر هم بایستند فکر میکنند نذری یا جنس کوپنی میدهند و سریع توی صف میایستند.

نكته دوم

شــغل ریاســتجمهوری تنها کاری در دنیاست که برای بهدســتآوردنش همه آدمهایی که کار ندارند دســت به دســت هم میدهند تا یک نفر آن کار را به دســت بیاورد.آن طرف هم وقتی کار ریاســتجمهوری را به دست آورد، دیگر کاری به کار بیکارها و دیگران ندارد.

نكته سوم

ریاســتجمهوری تنها شــغلی در دنیاســت که مردم مســئول کارهایی هســتند که شما میکنید. چون آنها شما را انتخاب کردهاند.

نكته چهارم

سوپراستارها و بازیگران و خوانندگان و ورزشکاران و... درجهیک دنیا برای بهدستآوردن جایگاهشان ســالها باید تلاش کنند. اما رئیسجمهوری تنها شغلی در دنیاســت که بهجای اینکه شما سالها تــلاش کنیــد، سوپراســتارها و بازیگــران و... را میآوریــد توی کمپینتان تا برای شــما تلاش کنند که مشهور و معروف شوید.

نكته پنجم

یــک هنرمند اگر یــک اثر بد تولید کند تا ســالها مطبوعــات پــدرش را درمیآورنــد و هنرمند هم دستش به جایی بند نیست. رئیسجمهوری تنها شــغلی توی دنیاســت که اگر مطبوعات برایش اثر بدی داشــته باشــد، میتواند پدر مطبوعات را دربیاورد.

نكته ششم

یــک رئیسجمهور خوب لزومــا عامل موفقیت کشورش نیست، اما رئیسجمهور بد بدبختی یک کشور را رقم خواهد زد.

نكته آخر

سیبزمینی تنها موجود بیرگی است که رگخواب رأیدهندگان را میشود باهاش بهدست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.