فوتبال برای عدهای راه رسيدن به شهرت است

نگاه امیر حاجرضایی به سوءاستفاده سیاسیون از ورزش

Shargh - - ديپلماسي -

سعید برآبادی: استفاده از فضاهای ورزشی و حضور در جمع هواداران مسابقات، برای طیکردن پلههای ترقی سیاســی، موضوع تازهای نیســت، اما انتشار خبر احتمال حضــورِ رئیس دولت دهم در جشــن پیروزی تیم پرســپولیس؛ فــارغ از رفتن یا نرفتن او به اســتادیوم آزادی، دوباره این بحــث را به میان کاربران شــبکههای اجتماعی کشانده است. در این گفتوگوی کوتــاه، امیر حاجرضایی بدون اشــاره مستقیم به حاشیهســازی اخیر این فرد، میگوید که فوتبال برای عدهای راه رسیدن به شهرت است.

آیــا میتوان احتمال حضــور رئیس دولت دهم در جشــن پیروزی تیم پرسپولیس را یک نوع سوءاستفاده سیاسی از دنیای ورزش دانست؟

مــن ســؤال شــما را بــه نوع دیگری جــواب میدهم چــون مایل نیســتم بــه این موضــوع ورود پیــدا کنم. در کتاب «فوتبال علیه دشــمن»، ســایمون کوپــر میگوید که «فوتبال راه میانبری است برای رسیدن به قدرت». مصداقهای جهانی از چنین استفادهای هم فراوان هســتند؛ برلوســکنی با موفقیت تیم میلان، قدرت سیاســی خودش را در جهان تقویــت میکند. در جام جهانی 98، مصداقهای فراوانی از این پدیده داریم؛ روزنامه لیبراسیون در آن زمان آماری گرفته بود که نشــان میداد، اگر فرانسه قهرمانی جام را به خانه ببرد، شــیراک در قدرت میماند و اگر ژاپن پیروز میدان شــود، ارزش پول این کشــور افزایش خواهد داشت.

به عبــارت دیگــر، میخواهیــد بگویید که تأثیرگــذاری فوتبــال تا این حد زیاد اســت که سیاسیون در کل جهان به آن چشم دارند؟

نهفقط فوتبال، بلکه بهطورکلی ورزش اینچنین اســت، اما فوتبال از تأثیرگذاری بیشــتری برخوردار اســت و شــما میتوانی تأثیر آن را نهفقط در دنیای سیاســت، بلکه در حوزه اقتصادی هم ببینید. چنین دیدگاهی منجر به این شــده که تحقیقات مفصلی در جهــان پیرامون تأثیر فوتبــال در حوزههای دیگر صورت بگیرد. ســایمون کوپر برای نوشتن این کتاب به 22 کشــور ســفر و مخاطبان را با فوتبال واقعی آشنا کرد و حالا خیلیها میدانند که تأثیر فوتبال بر روابط جهان چقدر اســت، اگرچه شاید نتوان میزان این تأثیــرات را در عرصه روابط داخلی کشــورمان سنجید.

به نظر شــما فارغ از مصداقهــا، آیا ورزش در ایران میتواند پلهای برای شــهرت، خصوصــا در حوزه سیاست باشد؟

در کشــور ما، بســیاری از شــخصیتهای غیرورزشــی، روزی بــه دلایلــی تصمیــم گرفتند کــه وارد دنیای ورزش شــوند و از ایــن طریق هم به شهرت رسیدند. خیلی از آنها، مدیرعامل باشگاههای فوتبال شــدند، چرا؟ چون فوتبال این جاذبه را دارد کــه یک فــرد معمولی را به درجات بالای شــهرت برساند. این قدرت انکارنشدني فوتبال است.

بنابرایــن زمینــه سوءاســتفاده از ورزش و خصوصا فوتبال همیشه و همهجا وجود دارد؟

رفتن به مراتب بالای شــهرت و سوارشدن روی موج شــهرت فوتبــال در دورهای بــرای آنها که تا حدودی تمکن مالی داشتند سخت نبود و امروز هم نیست. شــاید قبل از اینکه بخواهند مدیرعامل یک باشگاه فوتبال اسمورسمدار شــوند، به شهرتی که میتواند چنین پســتی داشته باشد فکر کرده و پا به میدان گذاشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.