تخریب روحاني با کارنامه شهرداريها

حجتالاسلام رئیسي از «مال» سازي در دولت یازدهم انتقاد کرد

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد، شــکوفه حبيبزاده: خطــای دیگری را به نام فرد دیگری نوشــتن، ســاده اســت. کافی اســت خلــط مبحث شــود. همیــن چنــد روز پیش بــود که حجتالاسلام رئیســی، تولیت آســتان قدس رضوی و یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری دوره دوازدهم، در یکی از سخنرانیهای خود ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصــادی دولت و همخوانندانســتن آنها بــا اقتصاد مقاومتی، از افزایش ساخت مالها و مراکز تجاری برای عرضــه محصولات و برندهای خارجــی هم انتقاد کرد. گواینکه این دولت اســت که مجوز برای ســاخت مراکز تجاری را صادر میکند. رئیســی پیشتر هم از عملکرد مدیریت شهری در مشهد انتقاد کرده بود. او در خردادماه سال گذشته، در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود: «امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعهها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟»؛ این ســخن او البتــه در حالی مطرح شــده بود که ســه پروژه بزرگ «مال»ســازی در مشهد به آســتان قدس رضــوی تعلــق دارد. مجموعههایی با نامهای «جهانمال »، «مشهدمال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.