الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

به دنبال کفــش نمره 41! از یکی از فروشــگاههای زنجیرهای کفشی را به مبلغ 650 هزار تومان خریدم که چون برایم یک نمره گشاد بود، پذیرفتند که آن را با نمره 41 عوض کنند؛ اما از اواخر اسفند تاکنون به هریک از این فروشگاهها که مراجعه میکنم، میگویند کفش مردانه نمره 41 موجود نیست و باز هم باید صبر کنم تا شاید در آینده چنین کفشــی را تولید و عرضه کنند! آیا فروشگاه زنجیرهای با اینهمه تبلیغات، پس از گذشــت یک ماه نمیتواند کفش نمره 41 را به مشــتریانش عرضه کند و آیــا با این وضع میخواهد همراه با برندهای معروف پوشــاک در جهان پیش بــرود و حداقــل در بازارهای داخلی موفق عمل کند؟ جالــب اینکه در مراجعه به این فروشــگاهها میگفتند در کفش خود کفی بینداز تا اندازه پایت شود!

خریدار نادم کفش درخواست از بنیاد شهید: اینجانب علیرضا حاجیان، برادر شــهیدی از روستای تفتازان شیروان هستم که در شــهر جدید اندیشه ســاکنم و در زمینههای مختلف از جمله کارهای تأسیســاتی، حرارتــی و اجاق گاز تبحر و تقاضای وام خوداشــتغالی دارم. امیدوارم با چاپ این متن مسئولان بنیاد شهید اقدامات لازم را انجام دهند.

علیرضا حاجیان عمل به وعدههــا: برقراری عدالــت، رفع تبعیض، ایجاد اشتغال و رســیدگی به مشکات معیشتی مردم باید در رأس کارهای ریاســتجمهوری قرار گیرد. مردم در انتظار وعدههای قبل از انتخابات و عمل به وعدهها بعد از انتخابات هستند. محمدرضا رستمی

معضــل خودروهــای تکسرنشــین و موتورهای

بــدون پــاک: خودروهــای تکسرنشــین و برخــی موتورســیکلتهای بــدون پــاک در کوچههــا و خیابانهــا جولان میدهند و ترافیــک ایجاد میکنند و موتورسیکلتها هم مخل آسایش شهروندان میشوند. آیا راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی قصد ندارند به اینگونه مسائل رسیدگی کنند؟

نوید محبتی ســد معبر و ایجاد مزاحمت: پیادهروهای خیابان 17 شهریور حد فاصل ایســتگاه ناصری تا زیر پل آهنگ به نمایشگاه موتورسیکلتهای فروشی تبدیل شده است و عابران بــرای عبور از پیــادهرو با مشــکات فراوانی مواجهاند. مســئول رســیدگی به ســد معبر و تخلف فروشندگان موتورسیکلتها کیست؟ عرفان از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.