رمزگشايی از آرايش سیاسی کشور در انتخابات

Shargh - - صفحه اول - مجيد رضائيان پژوهشگر ژورناليسم

آرایــش اول( امنيت، مقدم بر اقتصاد و سياســت یا برعکس؟:

چــرا آرایش سیاســی انتخابات 9٦، با انتخابات دورههای پیشــین متفاوت است؟ پیش از آنکه به «آرایش سیاســی جریانهای مطرح کشور» توجه کنیم، باید «مؤلفههای دیگری» را- که در این شــکلگیری نقش دارند-مورد تحلیــل قرار دهیم. واقعیــت آن اســت کــه دو دیدگاه در شــکلگیری آرایش سیاسی کنونی کشــور - بین اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بــا اصولگرایان - تأثیر عمدهتری دارد. جریانی معتقد اســت که «امنیت» با عنصر «اقتدار کــه آمیخته با امنیت و دیپلماســی» اســت، حفظ میشــود؛ اما جریانی بــر این باور اســت که مؤلفه امنیت عملا بر اقتصاد و سیاســت اولویت دارد، اما این دیدگاه را بهطور شفاف برای مردم بیان نمیکند. جریــان اصولگرا بهعنوان موافق این دیدگاه، اقتصاد را بهانــه میکند، بدون آنکه حاضر باشــد عملکرد خســارتبار هشتســاله دولتهای نهــم و دهم را بــرای مــردم تبیین کند و موضع خــود را در برابر لطمههــای اقتصــادی و ســوءمدیریت آن دوران، مشخص کند. جریان مقابل متشکل از اصلاحطلبان و اعتدالگرایان، معتقد اســت کــه راه تأمین امنیت پایــدار از دالان اقتصــاد و سیاســت- بــا پشــتوانه دیپلماســی و افزایش دوستان جمهوری اسلامی در صحنه جهانی از یک ســوی و حفــظ آرای مردم و مشارکت مردمی در داخل، از دیگر سوی- میگذرد. در این دیدگاه ، «امنیتیشــدن فضای کشور »- بهویژه در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- مردود شناخته شــده و به موازات آن، افزایش توان دفاعی و بازدارندگــی- به گواه عملکرد چهار ســاله دولت یازدهم- یک مؤلفه مهم قلمداد میشود.

آرایــش دوم( توســعه متــوازن یــا یکســویه؟:

بیتردیــد اقتصــاد، تافتــهای جدابافتــه از عرصه سیاست بینالمللی، جذب ســرمایهگذاری خارجی، حضور اســتاندارد در نظام بانکی جهانی و داشــتن برنامههــای بلندمدت نیســت. در همین چارچوب «اقتصاد مقاومتی» با تأکید بر توسعه درونزا و اتکا به توانمندیهــای داخلی در ســایه مدیریت واحد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود؛ مدیریتی که نشان دهد ٦٠ درصد اقتصاد در دســت دولت و ٤٠ درصد اقتصاد در دست نهادهای خارج اراده دولت نیست. یکدســتی مدیریت اقتصادی و الزام همه نهادهای اقتصادی بــه پرداخت یکســان و عادلانــه مالیات بهعنوان نفت فردای ایــران، ضرورتی غیرقابلانکار اســت. بنابراین، توســعه متوازن، اقتصاد را در سایه سیاست خارجی موفق، مدیریت یکپارچه اقتصادی، پرداخــت برابر مالیات، بســتن منفذهــای مختلف و رانتگونــه و صدالبته ضدانحصــار، قابل تحقق میدانــد. از این زاویه دید، آرایش امروز کشــور در سایه دو دیدگاه توسعهای در حال شکلگیری است؛ اصلاحطلبــان و اعتدالگرایان، به رویکرد توســعه متــوازن و مدیریت یکپارچه اقتصــادی باور دارند و اصولگرایان، توسعه اقتصادی را بر دیگر عرصههای توسعه ترجیح میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.