اصول اقلیتهای دينی و بیانات امام)ره(

Shargh - - صفحه اول - هارون یشایایی

حقیقــت اینکــه بنــده نفهمیــدم در گیرودار شــرایط کنونی ایران و جهان و برگزاری انتخابات شوراهای شــهر و روســتا چه اتفاق مهمي پیش آمده که شورای محترم نگهبان به فکر رفع تهدید حضــور اقلیتهای دینی در انتخابات شــوراهای اســلامی افتاده و بر عدم حضور آنها برای حضور احتمالی در شــوراها تأکید فــراوان کردهاند. برای روشنشــدن موضوع اشــاره به چند اصل قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران و بیانات مکرر حضرت امام خمینی )ره( ضروری بهنظر میرسد:

1- در مقدمه قانون اساســی زیر عنوان شــیوه حکومت در اسلام آمده است: حکومت از دیدگاه اسلام برخاســته از موضوع طبقاتی- سلطهگری فردی یا گروهی نیست.

2- در اصل نوزدهم، مــردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.

در اصل چهاردهم، دولت جمهوری اسلامی و مســلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حســنه و قســط و عدل اســلامی عمل نمایند و حقوق انســانی آنها را رعایت کنند، البته این حق برای کســانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل ســوم- بندهای 8 و 9- مشــارکت عامی مــردم در تعیین سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانــات عادلانه برای تمــام زمینههای مادی و معنــوی از بنیادهای اساســی جمهوری اسلامی ایران است:

نقطهنظــرات امــام راحل و بیانات ایشــان در این مورد در ادامه خواهد آمد و معلوم اســت که استناد به این اصول برای رفع هر شبههای کفایت میکنــد، اما آنچه از حضــور اقلیتهای دینی در جریان پیروزی انقلاب اســلامی در ایران و هشت سال دفاع مقدس و شرکت در پیشرفت و سربلندی ایران و مقابله و جوابگویی به تبلیغات زهرآگین امپریالیســتها میتوان گفــت، حکایتی پرافتخار و فراوان اســت و تأکیــد بر این نکته لازم اســت کــه افراد اقلیتهای دینی بیهیچ ادعایی ســهم خود را و شــاید بیــش از آن در دفاع از جمهوری اســلامی ایران و مشارکت در دفاع مقدس از جان و مال در عمل نشان دادهاند. دیگر اینکه انتخابات شوراهای اســلامی برای اولینبار نیست که برگزار میشــود و تاکنون نه نهادهای جمهوری اسلامی ایران درباره شــرکت اقلیتهای دینی حساســیت نشان دادهاند و نه اقلیتهای دینی علاقه چندانی به عضویت در شــوراهای اســلامی نشان دادهاند و کمتــر کســی از اقلیتهای دینی به شــوراهای اســلامی راه پیدا کردهاند و تأکیــد بر عدم حضور اقلیتهــای دینــی در انتخابات شــوراها ســالبه بــه انتفــاع موضوع اســت. در ادامــه چند مورد از اعتقــادات و موضوعگیریهــای حضرت امام خمینی)ره( درباره این مقوله گفتني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.