همه ناراضی، چه كسی راضی؟

Shargh - - صفحه اول - حامد طبيبی

ســاعاتی قبــل از انتشــار خبــر جمعبنــدی شــورای نگهبــان دربــاره نامزدهــای انتخابــات ریاســتجمهوری، صداوســیما، خبرگزاریهــا، وبســایتها و کانالهای پرشمار جریان خاص نزدیک به اصولگرایان، خط خبری بــه راه انداختند که احتمــالا در دل خود امیــدوار بودنــد به یک «مــوج خبری» تبدیل شــود؛ زندهنبــودن مناظره نامزدها در ســیما و نقش دولت روحانــی در این اتفــاق. اگر این گزاره درســت فرض شود که جریان مقابل اصلاحطلبان و دولت روحانی، به دنبال نســبتدادن آگاهانه هر نوع کاستی و اتفاق منفی به دولت اســت، آنگاه میتوان به تعقل و درک حاکم بر آنان تا حدی امیدوار شد؛ اما اگر تصور ذهنی و تاکتیک اجرائی آنان نیز بر همین اخبار قطعا غیرواقع پایهگذاری شــود، آنگاه متاعــی، نصیب آنان نخواهد شــد. میدانیم در منظومه فکری افــرادی که نه ذیل «فعل اخلاقی» در سیاست که زیر پرچم «حذف رقیب بــه هر قیمت» ســینه میزنند، هر « خبــری» - حتی خلاف واقع- که به منفعلکردن رقیب یا ریزش حتی یکصدم درصد آرای وی منجر شــود، مباح شــمرده میشــود، پس اینبار هــم میتوان مأموربــودن آنها را درک کرد. بااینحال وقتی سیاســتگذاران رســانه عمومی و رســانههای پرتعداد بر خط مخالف دولت، با تأکید بر عبارت «جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات با ریاست وزیر کشور» به دنبال پررنگکردن رد پای دولت در مناظرههای غیرزنده ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.