جدال بر سر روح برجام

Shargh - - صفحه اول -

محمدجواد ظریف در جدیدترین توییت خود نوشــته: «آمریکا تاکنون هــم از متن برجام و هم از روح این توافق، ســرپیچی کرده است». او در حالی چنین متنی را توییت کرده که شــب قبل از آن، دونالد ترامپ ایران را متهم کرده مطابق...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.