دولت روحاني كمصدا اما پركار بود

Shargh - - صفحه اول -

«متأســفانه وقتی هیاهو برپا میشــود، اصالتهــا دیــده نمیشــود. دولت یازدهــم، دولت کمصدا اما پرکار بود که بهآرامی اما با پیوســتگی کار میکنــد». این را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است.علی ربیعی افزوده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.