شوراي نگهبان اسامي نامزدهاايیتأييدنصلاحيشده ا شتشنتنخابافتر رياستجمهوري را اعلام كرد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

شــورای نگهبان در پایان مهلت پنــجروزهاش فهرســت کاندیدایهای احرازصلاحیتشــده را اعلام کــرد، به این ترتیــب از هــزارو 6۳6 داوطلب حضور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، شش نفر مجوز حضور در رقابتها را دریافت کردند.

براســاس ابلاغیه شــورای نگهبان به وزارت کشور، حسن روحانی، اسحاق جهانگیریشاهکوهي، سیدابراهیم رئیسالســاداتي مشــهور به ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، مصطفی هاشــمیطبا و مصطفی آقامیرسلیم، شش کاندیدایی هســتند که از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کردند تا میداندار رقابتهای کارزار انتخابات ۲9 اردیبهشت پیشرو شوند.

این نخســتینبار- دســتکم در چهار دوره انتخابات ریاستجمهوری- است که شورای نگهبان بدون تمدید دوره پنجروزه نخســت فرصت احــراز صلاحیتها، در اقدامی کمسابقه اسامی کاندیداهای تأییدصلاحیتشده را اعلام کرده اســت. شــورای نگهبان براســاس قانون میتوانــد رونــد پنــجروزه بررســی احــراز صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری را برای پنج روز دوم تمدید کند.

رونــد احــزار صلاحیــت کاندیداهــای انتخابــات ریاســتجمهوری همــواره از جملــه موارد خبرســاز انتخابات اســت که البته در این دوره نیز اســتمرار یافته است. عدم احراز صلاحیت محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم و حمیــد بقایی، معاون اجرائی پرحاشیه او، از جمله موارد خبرساز گزارش پنجشنبهشب شــورای نگهبان بود. رد صلاحیت احمدینژاد و بقایی، شــوک خبری برای این جریــان بود که در رســانههای داخلی و خارجی بازتاب گستردهای یافت و واکنشها به آن همچنان ادامه دارد.

در کنــار رد صلاحیت احمدینــژاد و بقایی که به دســت راست او شهره شــده بود، فهرستی ۲۲نفره از مقامات اجرائی و نامداران عالم سیاست هم بودند که موفق نشدند از صافی احراز صلاحیت شورای نگهبان عبور کنند. محمد هاشمیرفسنجانی، محسن رهامي، مســعود زریبافــان، علیرضا زاکانی، محســن غرویان، محمدعلــی پورمختــار، محمــد غرضــی، مصطفی کواکبیــان، مهــدی کلهر، حســن بیــادی، حمیدرضا حاجیبابایــی، عبدالحســین مقتدایــی و... از جمله چهرههای سیاسی-اجرائی هستند که شورای نگهبان به احراز صلاحیت آنها رأی نداد. از فهرســت ۲8نفره چهرههای سیاســی، هیچیک از احرازصلاحیتشدهها کوچکترین نزدیکیاي با جریــان احمدینژاد ندارند. نکته دیگــر اینکه برخــی چهرههــا از جمله محمد غرضــی در حالــی از حضور در رقابتهــا بازماند که شــوراي نگهبان در انتخابات ریاستجمهوری 9۲ به احراز صلاحیت او رأی داده بود.

شوراینگهبانچگونهصلاحیتهارابررسیمیکند؟

شــورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش عضو از این ۱۲ نفر فقهایی هســتند که با حکم مقام معظم رهبري عزل و نصب میشــوند و شــش عضو دیگر حقوقدان هســتند. دبیري شــورای نگهبان بالاترین مقام رســمی این شوراســت و ۳۷ سالی میشــود که به احمد جنتی سپرده شده. محمد مؤمن، مهدی شبزندهدار جهرمی، هاشمیشــاهرودی، محمدرضا مدرســییزدی، محمد یــزدی و احمــد جنتی، شــش فقیه شــورا و نجاتالله ابراهیمیان، ســام ســوادکوهیفر، محســن اسماعیلی، محمدرضا علیزاده، ســیدفضلالله موسوی و عباسعلی کدخدایی، شش حقوقدان شورای نگهبان هستند.

بنا به روال کار مرســوم شــورای نگهبان، روند احراز صلاحیتها به این ترتیب است که ابتدا برای هر کاندیدا یک پرونده تشکیل میشود، پروندهای که استعلاماتی از وزارت اطلاعات، دستگاههای امنیتی، اداره کل انتخابات شــورای نگهبان و قوه قضائیه را شامل میشود. در این مرحله این دستگاههای اجرائی، امنیتی و اطلاعاتی باید در تکمیل جزئیات پروندههای تشکیلشــده کاندیداها با شــورای نگهبان همکاری کنند. وقتی پرونده کاندیدایی بــرای رأیگیری روی میز رفت، اگــر بتواند اکثریت آرای اعضــای شــورای نگهبان یعنــی هفــت رأی از ۱۲ رأی را کســب کند، صلاحیت آن نامزد تأییدشــده محسوب میشود و در فهرســت احراز صلاحیت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

بههرروی شورای نگهبان به شش کاندیدای یادشده مجــوز حضور در عرصــه رقابتها را داده اســت و این شش نفر با عبور از فیلتر شورای نگهبان از این پس اجازه دارند تبلیغات انتخاباتیشان را آغاز و حداکثر تا پایان روز بیستوهفتم اردیبهشت ادامه دهند.

6 کاندیدا در یک فریم

در رقابتهــای پیشروی این ماراتن سیاســی از یک سو حســن روحانی و اسحاق جهانگیری، معاون اولش، در میدان رقابتها خواهنــد بود و بهعنوان کاندیداهای ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان از میراث هشتساله دولتهــای نهــم و دهــم ســخن خواهند گفــت و از دشواریهایی که در چهار سال گذشته دوشادوش همبهعنوان رئیسجمهور و معاوناول رئیسجمهور- برای هموارکردن و رفع مشکلات اداره کشور تحمل کردهاند، سخن خواهند گفت.

روحانــی کــه ریاســتجمهوری را بر عهــده دارد، چهرهای شناختهشده است. دبیری شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم هســتهای و مذاکرهکننده ارشــد ایران، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک، عضویت در مجلس خبرگان از جمله تجارب اجرائي- مدیریتی حسن روحانی است.اســحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور نیز کارنامه پُرعنوانی دارد؛ او که از مؤسسان حزب کارگزاران ســازندگی و عضــو هیئــت علمــی بنیاد باران اســت، نمایندگی در ادوار دوم و ســوم مجلس شورای اسلامی، استانداری اســتان اصفهان و وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات از جمله سمتهای جهانگیری است.

در ســوی دیگر میــدان هم ابراهیم رئیســی، تولیت آستان قدس رضوی و محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مقام نامزدهای مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اســلامی )جمنــا( حضور دارند کــه به مصاف روحانــی و جهانگیــری میروند، آنهــا در این رقابتها از کاســتیهای کارنامــه دولت ســخن خواهند گفت و برنامهشــان برای مجابکردن پشتوانه اجتماعیشان به رأیدادن، نقد دولت یازدهم خواهد بود.

ابراهیــم رئیســی عضو شــورای مرکــزی جامعه روحانیت مبارز اســت و در کارنامــه کارياش عناویني چون دادســتانی کل کشور، دادســتانی کرج و همدان، دادستانی ویژه روحانیت و عضویت در مجلس خبرگان دیده میشود. محمدباقر قالیباف ۱۲ سالی میشود که شــهردار تهران اســت و پیش از آن فرمانده انتظامی و نیز از فرماندهان ســپاه پاســداران بوده است. او تمایل زیادی برای حضور در رقابتهای ریاســتجمهوری از خود نشــان داده اســت، کما اینکه با احراز صلاحیتش در این دوره از رقابتها برای سومین دوره راهی کارزار رقابتهای ریاســت جمهوری میشــود. او پیشتر در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 84 و 9۲ هم رسما بــه میدان آمده بود و در ســال 88 هم برای حضور در رقابتها ابــراز تمایل کرده بود امــا فرصت حضور به دست نیاورد.

مصطفی میرسلیم که به نمایندگی از حزب مؤتلفه اسلامی به میدان آمده و اعلام کرده به نفع هیچ جریان یا ائتلافی کنارهگیری نمیکند دیگر بازیگر این ماراتن خواهد بود. میرســلیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوم هاشمیرفسنجانی بود. میرسلیم سه سال هم معاونت سیاسی اجتماعی وزیر کشور را برعهده داشت. او که در اوایــل دهه 6۰ از اعضای حزب جمهوری اســلامی بود به پیشــنهاد رئیسجمهور وقت برای نخستوزیری به مجلس معرفی شد؛ اما مجلس اول شورای اسلامی با نخستوزیری او موافقت نکرد.

مصطفــی هاشــمیطبا هــم کــه از چهرههــای اصلاحطلــب محســوب میشــود دیگــر کاندیــدای رقابتهای پیشرو اســت، او در دولتهای محمدجواد باهنر و میرحســین موسوي وزیر صنایع بود. او همچنین در دولت دوم هاشمیرفسنجانی و دولت اول اصلاحات، رئیس سازمان تربیت بدنی بود. هاشمیطبا در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم که خرداد 8۰ برگزار شد به عرصه رقابتها آمد.

به هر روی میدانداران رقابتهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص و دو روزی میشود که رسما وارد گود شــدهاند. حال باید منتظر ماند و دید برگ انتخابات در ۲9 اردیبهشــت به نفع کدام جریان یا ائتلاف رقم خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.