مناظره زنده همچنان در تعليق

رئيس جمهوري: طرفدار آزادترين شيوه هستم

Shargh - - سیاست -

شرق: پخش زنده مناظرههای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری همچنان در تعلیق است. کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری شب گذشته در جلسه خود نتوانستند دراینباره به تصمیمی برسند و قرار شد تصمیم نهایی در جلســه امروز کمیسیون گرفته شود. این خبر را احسان قاضیزادههاشمی، از اعضای کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، پس از پایان جلسه عصر دیروز و در جمع خبرنــگاران اعلام کرد. به گزارش فارس، او در توضیح بیشــتر گفت: در جلســه درباره پخش زنده مناظره نامزدها تصمیمی گرفته نشــد. موضوع پخش زنده مناظرهها قرار اســت در جلســه امروز کمیسیون نهایی شــود. همچنین مصوب شد که ســه مناظره برای نمایندگان کاندیداها برگزار شــود.او در پاسخ به این ســؤال که دیدگاه و نظارت اعضای کمیسیون درباره پخش زنده مناظرههای نامزدها چیست، تأکید کرد: بههرحال همیشه اینطور نیست که نظرات یکسان باشد، دیدگاههای کارشناسی متفاوتی وجود دارد، هر یک از زاویه خاص خودشــان به موضــوع نگاه میکنند و امیدواریم مناظرههای انتخاباتی به نحوی برگزار شود که منجر به شور و شوق انتخابات و افزایش مشــارکت در انتخابات ریاستجمهوری شود و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم، جلسه امشب در نزدیکشدن دیدگاهها بسیار مؤثر بود. نظرات و دیدگاهها به هم نزدیک شده و امیدواریم در جلسه )امروز( جمعبندی نهایی خوبی داشــته باشیم. پنجشــنبه شب بود که ســخنگوی وزارت کشور اعلام کرد مناظرههای انتخابات ریاســتجمهوری بــه صورت زنده پخش نخواهد شــد و تنها گفتوگوهای نامزدهای انتخاباتی به صورت زنده پخش خواهد شــد. سیدســلمان ســامانی در کانال تلگرامی خود این خبر را اعلام کرده و نوشــته بود این تصمیم در دومین جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری به ریاست وزیر کشــور گرفته شده است. در پی این تصمیم بود که علیعســگری رئیس سازمان صداوسیما هم اعلام کرد این تصمیم در کمیسیون بر خلاف اصرار رسانه ملی برای پخش زنده مناظرههای انتخاباتی گرفته شده است.

ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات

براســاس ماده 6۲ قانون انتخابات ریاســتجمهوری، بــه منظور تضمین برخورداری یکســان نامزدهای ریاستجمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود. براساس ماده 6۳ همین قانون، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاستجمهوری عبارتند از: دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او، وزیر کشــور یا نماینده تامالاختیار او، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار، یک نفر از اعضای شورای نگهبان به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور، دبیر هیئت مرکزی اجرائي انتخاب )درحالحاضر پورعلی مطلق( و نماینده شــورای نظارت بر صداوســیما )هماکنون احسان قاضیزاده(. اما بعد از اعلام خبر بود که موجی از اعتراضها و واکنشها درباره این تصمیم به راه افتاد؛ بهطوریکه هم تکتک نامزدهای تأییدصلاحیتشده انتخابات ریاســتجمهوری نســبت به این موضوع واکنش نشان دادند و هم برخی از رســانههای اصولگرا، از جمله خبرگزاری تسنیم، تصمیم گرفته شده را به دولت نســبت دادند.به عنوان نمونه، خبرگزاری تسنیم در خبری که روز جمعه دراینباره منتشــر کرده بود، نوشــته بود: «... گفته شده این تصمیم به پیشنهاد دولت گرفته شده اســت.... به نظر میرسد، عملینکردن وعدهها در حوزههای مختلف بهویژه اقتصادی، وجود رکود بیسابقه، خیل عظیم بیکاران و در نهایت وجود کارنامهای بلند از اقدامات داشــته و نداشته حجتالاسلام روحانی و در نهایت نگرانی از بهچالشکشیدهشــدن ایــن برنامهها، دولت را وادار به افتتــاح چندباره پروژهها و از همه مهمتــر متوقفکردن مناظرههای زنده تلویزیونی کرده اســت». این خبرگزاری در یک خبر دیگر، مدعی شده بود: «... براســاس اطلاعات خبرنگار تسنیم در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری، عدم پخــش مناظــرات تلویزیونی بهپیشــنهاد عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور صورت گرفته و سپس این پیشنهاد به رأی گذاشته میشــود». این خبرسازیها هم وزارت کشــور و هم اعضای هیئت نظارت بر عملکرد ســازمان صداوســیما را به واکنش واداشــت؛ بهطوریکه غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و عضو هیئت نظارت بر عملکرد سازمان صداوسیما در مجلس در گفتوگو با ایلنا، تأکید کرد پیشــنهاد عدم پخش زنده مناظرههای انتخاباتی از سوی وزیر کشور و نماینده دولت مطرح نشده است. وزارت کشور هم در اطلاعیه خود با اشــاره به همین فضاسازیها، اعلام کرد: «... دامنزدن به مخالفتها با تصمیمات مراجع قانونی و سوءاستفاده سیاسی جناحی از آن از سوی عوامل رســانههای برخوردار از منابع و بودجههای عمومی همچون خبرگزاری تســنیم، در حکم ایجاد اخــلال در تأمین نظــم و امنیت انتخابات اســت و استمرار آن، مطلقا غیرقابلقبول و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شــد». این اطلاعیه در انتها اضافه میکند: «رسانههایی که به هر مقدار از منابع عمومی بهره میبرنــد، به تصریح ماده 68 قانون انتخابات ریاستجمهوری از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، تا پایان مهلت قانونی تبلیغات منع شــدهاند. اجرای این تکلیف قانونی از ســوی این رسانهها، بهدقت در ستاد انتخابات کشور رصد میشود و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد قانونی صورت میپذیرد .»

اعتراض رئیسجمهوري

در رأس واکنشهــا و اعتراضهایی که به این تصمیم کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات صورت گرفت، پاســخ روحانی و همراهان او در فضای مجازی به خبرســازیهای صورت گرفته بود. حســامالدین آشنا، مشاور ارشد روحانــی، در کانــال تلگرام خــود از تقاضــای روحانی بــرای تجدید نظر در مصوبه کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات خبر داد و با اشــاره به سابقه برگزاری مناظرهها در صداوســیما نوشــت: «... عدهای با جمعبندی تمام این تجربیات معتقد به اعمال نظارت بیشــتر بر مناظرهها شدند و ظاهرا این نظر در کمیســیون تبلیغات رأی بیشــتری آورده و ضبطیبودن مناظرهها تصویب شده اســت. رئیسجمهور در حین برگزاری جلسه با نخبگان استان فارس از این تصمیم مطلع شدند و در سخنرانی خود با صراحت تقاضای بازنگری این مصوبه را مطرح کردند». حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور هم در حســاب توییتر خود اینچنین نوشت: «ســتاد انتخابات - که دولت در آن در اقلیت اســت- تصمیم گرفته مناظرهها را زنده پخش نکند؛ دو ســؤال وجود دارد: «۱.معنای این امر چیست؟ آیا کسانی که رئیسجمهور میشوند، صلاحیت زنده روی آنتن رفتن ندارند؟ یا قصد دارند برخی مطالب را سانسور کنند؛ یعنی مردم محرم نیستند؟ ۲. مشارکت وسیع مردم پشتوانه نظام است؛ در این صورت چه کسی مسئول عدم مشارکت احتمالی خواهد بود؟»

در نهایت هم حسن روحانی، رئیسجمهور که در جمع جوانان و نخبگان فارس ســخن میگفت، با اشــاره به این موضــوع تأکید کــرد: «...اگرچه من بهعنوان رئیسجمهور مســئول اجرای انتخابات هســتم؛ اما نمیخواهم در امــوری که قانون به بخشهایی واگذار کرده، مداخله کنم و امیدوارم ســتاد تبلیغات انتخابات کشــور، تجربهها را بار دیگر مرور و تصمیماتی را که راجع به نحوه مناظرههای انتخاباتی اتخاذ شده، بررسی کند. طرفدار شیوهای هستم که آزادترین شــیوه باشد. همه باید بدون لکنت زبان سخن بگویند و نقد کنند و نــکات مد نظر خود را اعلام کنند. رقابت و انتقاد خوب بوده و حتی مخالف هم خوب است. مگر میشود در دنیای امروز، حکومتی داشته باشیم که هیچ مخالفی در آن نباشد و انتقاد نیز که جای خود را دارد و همه باید بهراحتی و بدون لکنت زبان انتقاد کنند». به غیر از خبرسازی تسنیم دراینباره، نامزدهای تأییدصلاحیتشــده در کنار برخی از فعالان سیاســی تلویحا یا صریحا به این تصمیم اعتراض کرده و از برگزاری مناظرهها بهصورت زنده اســتقبال کردند. به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصولگرا دراینباره گفت: «اینجانب از مناظره زنده بهعنوان یکی از راههای شناخت در افکار عمومی استقبال میکنم و این را حق مردم بزرگوار و هوشمند کشورمان میدانم. مردم باید بتوانند از طریق رســانه ملی بهصورت زنده شاهد مناظره رقبا در محیطی عادلانه بر مبنای رعایت اصول اخلاق اســلامی باشــند». به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف هم در حاشــیه یک همایش با اشــاره به ظرفیتهای منحصربهفرد مناظرههای زنده و افزایش میزان مشارکت مردم، برگزاری آنها را ضرورتی برای آگاهســازی عمومــی از برنامهها و دیدگاههای نامزدهای انتخاباتی دانســت و از کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابات نیز خواست با درخواست عمومی برای برگزاری مناظرههای آزاد و زنده موافقت و همراهی کند. به گزارش ایســنا، سیدمصطفی میرسلیم هم در اعتراض به این حرکت گفت: جلوهآرایی برای اینکه چهره واقعی نامزدها مشخص نشود، خلاف حق شهروندی مردم است.

رسایي: به دهن روحانی اعتماد نیست!

در کنار نامزدها، موضوع زنده پخشنشدن مناظرهها به نماز جمعه تهران هم کشیده شد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.