جمنا در تلاش برای وحدت است

Shargh - - سیاست -

دانا:

سردار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه در همایــش بصیرتافزایی کارکنان و بازنشستگان سپاه امام رضا و ردههای مستقر در سپاه مشــهد در مجتمع آیههای مشهد گفت: «با توجه به اهمیــت انتخابات و وظایف مســئولان بیان تحلیلی از شــرایط از منظر انقلاب و رســالت ســپاه پاسداران ضروری است».

او افزود: «انتخابات ســال 96 مهمترین انتخابات ۲۰۱۷ در جهان به شــمار مــیرود و به عنوان یکي از مسائل مورد رصد کارشناسان جهان قرار گرفته؛ زیرا بر مناسبات جهان تأثیرگذار است».

جوانی ادامه داد: «انتخابات امسال میتواند نتایج زیادي داشته باشــد و به همین دلیل شرکتکنندگان متنوع شــدهاند». او بیــان کرد: «ماهیــت رقابت در انتخابات در ایران برای سه جریان انقلابی، ضدانقلاب و نظام ســلطه راهبردی است». مشاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران تصریح کــرد: «امروز ماهیت رقابت چپ و راســت به شــکل قدیم نیست بلکه رقابت برای شتابگرفتن جریان انقلابی است یا تقویت جریان غیرانقلابی که در صورت تقویت جریان انقلابی اپوزیسیون و منافقین منتفع میشود».

او افزود: «رنــان میگوید «از رئیسجمهور فعلی ایران باید بهعنوان میانهرو حمایت شــود زیرا رقابت بیــن میانهرو و تندرو اســت»، با ایــن نگرش ماهیت رفتارها و تعاملات جریان غیرانقلابی روشن میشود». ســردار جوانی با اشــاره به اینکه غرب میخواهد با افزایش روابط تجاری میانهروها را تقویت کند، افزود: «از نظر غرب کسانی که غربگرا هستند و نظریه غرب را پذیرفتهاند، میانهرو هســتند و کســانی که استقلال کشــور را میخواهند بدون وابســتگی به غرب تندرو شناخته میشوند».

او ادامه داد: «دغدغه غرب، انقلاب ایران اســت و میخواهد جریان انقــلاب را با انتخابات تضعیف کنــد تا بهمرور مســئله اصلی ایشــان یعنی انقلاب حل شود». مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران ادامــه داد: «نفوذ مدنظر مقــام معظم رهبری در حوزه فرهنگی و سیاسی ناظر بر این است که هدف راهبردی غرب یعنی «نه» به نظام ســلطه را از طریق جلب آرای انتخاباتی میانهروها به «بله» تبدیل کنند». او افزود: «تمام تلاش سلطه این است که «نه به ســلطه» را از ملت بگیرد ازاینرو رهبری جهاد کبیــر را مطرح کردند و انتظار دارند انقلابیها در مقابــل غرب بایســتند، زیرا جریــان میانهرو توان فعالیت در جهاد کبیر را ندارد».

ســردار جوانــی افزود: «اســاس انقــلاب نیاز به حضــور نیروهای انقلابی در ســاختار قــدرت بهویژه دولت است». او تأکید کرد: «مشکل ما رکود، بیکاری و آســیبهای اجتماعی اســت، حل این مشکلات با انقلابیگری ممکــن خواهد شــد و راه محققکردن آن انتخابات است». مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران افزود: «جریان غیرانقلابی سعی دارند ریشه مشــکلات را به جوانان «انقلاب» معرفی کننــد درحالیکه اصل مشــکلات از غیرانقلابیبودن است، از این رو مجلس، دولت و شورای شهر، انقلابی بــرای یک حرکت جمعی برای حل مشــکلات مردم انجام دهند». مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران بیان کرد: «آرایشهای حاضر در انتخابات را امــروز غیر از نظام برگزاری انتخابات و دســتهای بیرونی به ســه دســته دولت و اصلاحــات، دولت و اعتدال و دولت مستقر میتوان تقسیم کرد». او ادامه داد: «جریانهای اصولگرا در سال 9۲ به علت تحلیل نادرست باعث رویکارآمدن جریان اصلاحات شدند و اصلاحطلبان سعی کردند با بهقدرترسیدن علل فتنه 88 را معکوس جلوه دهند». مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: «برای ورود افراد فعال فتنه 88 هرچند در کابینه دولت یازدهم موفق نشدند امــا در ردههای پایینتر مانند دانشــگاه، فرمانداری و استانداریها برخی از این افراد وارد شدند».

ســردار جوانی افــزود: «با توجه بــه اینکه غلبه جریان اصلاحات در کابینه وجود دارد، به گفته جریان اصلاحــات برنامه مبنی بر این بوده اســت که دولت اجارهای باشــد و ازاینرو در این انتخابات شاهد تکثر کاندیداها و کاندیداي پوششی هستیم».

او افزود: «جریان انقلابی که در سال 9۲ با شکست مواجه شــد امروز به وحدت رســید و جبهه مردمی نیروهای انقلاب را بهعنــوان پدیده جدیدی به وجود آورد». جوانی با اشــاره به اینکه جمنا در تلاش برای وحدت اســت، افزود: «جمنا در ابتدا ۳۱ نفر شــورای مرکزی را انتخاب کرد و در مرحله بعد برای انتخابات ‪۱۰ ،96‬ نفر انتخاب شدند». او افزود: «پنج نفر در ادامه فعالیت جمنا انتخاب شــد تا در دو روز آخر یک نفر با توجه به اقبال دریافت آرا بماند و برای اولین بار برای حل مشکلات، کار بهصورت تیمی انجام میشود».

او بیــان کرد: «با نــگاه به ســابقه انتخابات گروه مســتقل معمولا در انتخابات اقبالــی ندارند، جریان مســتقل در حد سایش آرا مؤثر بوده و بعضا در ادامه انتخابات ملحق میشــود». مشاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران ادامه داد: «ترس و نگرانی برای دولت چهارســاله باعث شــد جریان دولت به دنبال دوقطبی کاذب باشد، دولت بهجای رقابت سالم در انتخابات و پاســخگویی به عملکرد خود به دنبال دوقطبیکــردن انتخابات و هیجانیکــردن جامعه با عبارت جنگ و صلح است». سردار جوانی یادآور شد: «دولت طبق ارزیابی میدانی دارای آرای منفی بالایی اســت و ازاینرو کمک جهانگیری مطرح شــد، حال اینکه اقبال کاندیدای پوششی بیشتر است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.