اعتدال، انحراف و اصلاحات برنامهریزی کردهاند که فتنه عجیبی راه بیندازند

Shargh - - سیاست -

همایش سراســری مســئولان هیئــت رزمندگان اسلام در مجتمع امامت مشهد برگزار شد. به گزارش «فــارس»، حجتالاســلام محمدرضا تویســرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج، شامگاه چهارشنبه در این همایش با اشــاره بــه انتخابات پیشرو گفت: «بــرای مبــارزه با ســه جریان اعتــدال، انحــراف و اصلاحات، آمــاده شــوید؛ چراکه این ســه جریان با یکدیگر پیوند خــورده و برنامهریزی کردهاند که فتنه عجیبی را در جامعه راه بیندازند».

او با بیان اینکه محــور هیئتهای مذهبی، احیا و ترویج تفکر عاشــورایی اســت، افزود: «رزمندگان نیز بر اســاس قرآن، مجاهدانی هســتند که خود را وقف اســلام کردهاند». او ادامه داد: «برایناســاس، هیئت رزمندگان اسلام به معنای مجموعه نیروهایی جهادی اســت که برای زندهنگهداشتن عاشــورا کنار یکدیگر جمع شــدهاند». نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مســتضعفین با تأکید بر اینکه قوت و ضعف فرهنگ دینی مــا در جامعه بــه قوت و ضعــف هیئتهای مذهبــی بازمیگردد، افــزود: «قبــل از انقلاب، بچه هیئتیهای ما به جبهه رفتند و پای انقلاب ایستادند. هیئتهــای مذهبی، قوام دین در جامعه محســوب میشــوند و هیچ تشــکلی به اندازه آنهــا تأثیری در پیادهشدن دین در جامعه ندارد».

تویســرکانی با بیان اینکه وظیفه ما نهادینهکردن فرهنگ جهادی و انقلابی میان مردم است، گفت: «ما به برخی از جناحهای سیاســی کشور ایراد میگیریم که چرا فرامیــن رهبری را عمل نمیکنید؛ درحالیکه منبری و مداح ما ظرفیت نقد ندارد».

نماینده ولی فقیه در ســازمان بسیج مستضعفین افزود: «ظاهرا، شهرت مصونیت آورده و کسی جرئت انتقــاد بــه صحبتهای برخــی منبریهــا را ندارد؛ درحالیکه ما بایــد فرهنگ نقد را ابتدا میان خودمان پیاده کنیم». او مدیــران را مقصر اصلی نبود فرهنگ نقد در جامعه دانســت و گفت: «دلیل این اســت که بیشــتر بر پایه شــهرت، این افراد را دعوت کرده و به محتوا کار ندارند». تویســرکانی با اشاره به فرمایشات رهبر انقــلاب خطاب به هیئتهــای مذهبی، اضافه کرد: «متأسفانه کار بسیاری از آنها تمجید، چاپلوسی و جذب مســتمع به هر قیمتی شده است و به محتوا بیتوجه هســتند؛ بهطوریکه عضو هیئت در قرائت صفحــهای از قرآن، پنج غلط دارد؛ اما تا دو ســاعت مداحی میکند».نماینده ولی فقیه در ســازمان بسیج مســتضعفین بیان کرد: «ما ســخنران و مــداح را به تعریف و تمجید عادت داده و هیچ گاه او را در معرض نقد قرار ندادهایم. هیئتیای موفق است که محتوای غنی اسلامی را در یک دوره مجلس برنامهریزی کرده و بــه مخاطب ارائه دهــد». او همچنین ضمن تأکید بر ضــرورت اهتمام مدیران هیئتها به نقد ســازنده محتــوای منابــر و مداحیهــا، یادآور شــد: «مدیران هیئتها بایــد عامل وحدت یکدیگر در اســتان خود باشــند؛ بهگونهایکه همه هیئتهای اســتانها، زیر چتــر هیئت رزمندگان اســلام قرار بگیرنــد؛ نه اینکه خود هیئت رزمندگان اســلام عامل حسادت، اختلاف و ســخنچینی باشــد؛ چراکه ایجــاد وحدت و جذب حداکثری از تأکیدات رهبر انقلاب است».

او با تأکید بر اینکه یک مدیر جهادی در انجام امور دنبال رضایت خداســت نه مردم، افــزود: «باید از این فضاســازیهای کاذب دوری کنیم و غصه مستمع را نخوریم. نباید با امام حســین)ع( کاسبی کنیم؛ چراکه بزرگان ما به این راحتی مجلس خود را نمیفروختند». تویســرکانی، مدیر هیئت را بزرگترین رکن هیئتهای مذهبی دانســت و عنوان کــرد: «برنامهریزی، کنترل محتوا، خوشخلقی، جذب حداکثری و نقد ســازنده همه در اختیار مدیر اســت. اگــر هیئتهای مذهبی نبودند، امروز از انقلاب خبری نبود؛ بنابراین، کار شــما بسیار مؤثر است و به همین دلیل آسیب آن نیز بسیار حساس است».

همچنین سردار «حسین نجات»، جانشین سازمان اطلاعات ســپاه، هــم روز پنجشــنبه در این همایش ســخنرانی کرد. به گزارش «صبح توس» او با اشــاره به اینکه ولایت فقیه رمز اســتقرار شیعه است، گفت: «رویکارآمــدن دولت انقلابی در شــرایط غربگرایی امروز، ضروری است». او با بیان اینکه یکی از مشکلات ما خطر استمرار غربگرایی اســت، افزود: «در چنین شرایطی رویکارآمدن یک دولت انقلابی یک ضرورت به شمار میرود». نجات ادامه داد: «تمدن غرب، ایده، ایدئولوژیک و برنامه عملی دارد. مدرنیته نتیجه ایده غرب بوده و موضوعاتی همچون دموکراسی و ازدواج همجنســان برنامه عملیاتی آن است». نجات با بیان اینکه مدرنیته وقتی در جامعه پیاده شــود، تبدیل به مدرنیسم میشود، گفت: «دولتهایی که داخل ایران میآیند، میگویند باید مدرنیزه شویم. در صحبتی که با حجتالاسلام روحانی داشتیم، تأکید کردیم راهاندازی صوت تلگرام سبب میشــود ما نتوانیم هیچ موردی را کنترل کنیم؛ اما رئیسجمهور در پاســخ گفتند چرا با هر تکنولوژیای که از غرب وارد میشود، مخالفت میکنید؟ تلگرام مظهر تمدن و مدرنیســم اســت و باید وارد کشور شــود». او گفت: «پهلوی دوم، مبانی غربگرایی را در دانشگاه تدریس کرد تا مبنای جوانان فارغالتحصیل، تمدن غرب باشــد. با پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی، زنجیره غربگرایی در کشــور شکسته شــد و مردم در جنگ دریافتند میشــود با نهگفتن به غرب، در جنگ پیروز شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.