زرتشتیها دیگر نمیتوانند در یزد عضو شورای شهر شوند

Shargh - - سياست -

شرق: سخنگوی شورای نگهبان گفته که «اگر شــخصی یا خود فقها نســبت به همــه قوانین و مقررات تردید داشــته باشند که مصوبهای خلاف شرع اســت، میتوانند، از فقهای شورای نگهبان درخواســت رســیدگی کنند. فقها آن را بررســی میکنند». بر اســاس نظریه فقهی اخیر شــورای نگهبان، حضــور اقلیتهای مذهبی در شــورای شــهر در مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، امکانپذیر نیســت. علی لاریجانی روز گذشته در ابلاغیهای با مصوبه شــورای نگهبــان مخالفت کرد. حالا عباســعلی کدخدایی تأکیــد کرده: «اگر شــخصی یا خود فقها نســبت به همــه قوانین و مقررات تردید داشــته باشند که مصوبهای خلاف شرع اســت، میتوانند، از فقهای شورای نگهبان درخواســت رســیدگی کنند. فقها آن را بررســی میکننــد، اگــر خلاف شــرع بود اعــلام میکنند، و بهمنزلــه امــری لازمالاجرا بــرای همه خواهد بود. ایــن نظریه فقهــی را طبــق آییننامه برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی ارسال میکنیم».

او در مورد اینکه شــورای نگهبــان در قوانین مصــوب هم صلاحیــت ورود دارد یا خیر؟ گفت: «بله، فقط در جهت و بُعد شــرعی میتواند ورود کنــد. این موضــوع محدود به زمان نیســت و در آییننامه مجلس هم آمده است».

ســخنگوی شــورای نگهبان تأکید کــرده: «در تبصــره 1 ماده 26 قانــون انتخابات شــوراها نیز گزارشها و درخواســتهایی به دســت شورای نگهبان برای رسیدگی رســیده بود، فقها آن را در چند جلســه بررســی کردند، در نهایت تشخیص دادهاند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند».

به گفته او: «برای مثال در یزد شهروند زرتشتی رئیس شورای شهر بود، ولی با نظریه اخیر فقهای شــورای نگهبــان از این بهبعد در آن شــهری که بیشتر آنها مسلمان هستند غیرمسلمان نمیتواند عضو شورای شهر شود».

تــا اینجــای کار از مجلــس اصرار بــوده و از شــورای نگهبان انکار. در صورت تداوم وضعیت بهنفع شورای نگهبان، دیگر اقلیتهای مذهبی در شهرهای با اکثریت مسلمان نمیتوانند در شورای شهر حضور یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.