نامزد دوازدهميندرورؤه ری یااستهجامهوري«قااسلتیهابيااقتصافدي» خود رونمایي كرد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

یك ضربالمثل آمریکایي ميگویــد، در هنگام تبلیغات باید شعر گفت و پس از تبلیغات باید نثر گفت. بنابراین بخشي از آنچه کاندیداها مطرح ميکنند، خیالات و اوهام است. بنابراین سردادن شعارهاي خیالي در این روزها اتفاق عجیبي نیست. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، هم از این قاعده مستثنا نیست. او که با شعارهاي اقتصادي رسما کاندیداتوري خود را اعلام کرد، وعدههاي عجیبي ميدهــد. قالیباف ميگوید: «اگر نمیتوانســتم درآمد کشــور را 2.5 برابر کنم اصلا کاندیدا نمیشدم.» حال آنکه آنچه او بیان ميکند از دید کارشناسان هرچند امکان تحقق دارد، اما هزینه و بار ســنگیني براي کشور بههمراه خواهد داشــت. او ميگوید : «سال 84 بودجه و درآمد شــهرداری تهران کمتــر از دو هزار میلیارد تومان بود. امروز بعد از گذشت 12 سال، درآمد شهرداری تهران بیش از 20 هزار میلیارد تومان اســت؛ یعنی بیش از 10 برابر سال 84 . درآمد شهرداری تهران در حالی افزایش پیدا کرده اســت که ما نه چاه نفت داشتهایم و نه هیچ نوع کمک دولتي». حال آنکه ســخن او ناظر بر آن است که در این سالها شــهردار تهران مکررا به شهرفروشي و تراکمفروشــي مشــغول بود و مسلم اســت که بدون درنظرگرفتن عوارض و آســیبهاي این اقدامات، کسب چنین درآمدي دور از ذهن نیســت. کارشناســان هشدار ميدهند در صورت انتخــاب او بهعنوان رئیسجمهور، با این رویکرد بعید نیســت اگر خامفروشي گسترش یابد کــه این امر هزینه بالایي براي کشــور بــه دنبال خواهد داشــت. دیگر وعده او، پرداخت 200هــزار تومان یارانه نقدي است. وعدهاي که با توجه به منابع موجود کشور، بههیچعنوان در کوتاهمدت امکان تحقق ندارد. البته این تمام اظهارنظرهاي او نیســت. بههرحال تخریب دولت هم براي بزرگجلــوهدادن آنچه او وعــده ميدهد، در دســتور کارش قرار گرفته. او در گفتوگویي تفصیلي با تسنیم، یکي از رســانههاي منتقد دولت، گفته: «اگر قرار است وضع اقتصادی و معیشــتی مردم بهبود پیدا کند، صددرصد باید این دولت تغییر کند... این دولت در چهار سال گذشته نشان داده است که نه علاقهای به کارکردن دارد و نــه تــوان و ارادهای برای کارکــردن...». قالیباف برنامههاي خود را منطبق با شرایط امروز اقتصاد ميداند. به همیــن دلیل ميگویــد: «وقتی از انقــلاب اقتصادی صحبت میکنیم، یعنی مشــکلات امــروز اقتصادی را در حــدی میبینیم که با مدیریتهای بســته و خســته کنونی قابل حل نیســت» و همینجاســت که سخناني را به میان مــيآورد که نمایانگر تزریق پول به اقتصادي اســت که خود درگیر هیولاي نقدینگي است و هرآن این نقدینگــي ميتواند اقتصاد کشــور را ببلعد. او ميگوید: «در همهجای دنیا، وقتی کشوری گرفتار رکود اقتصادی باشد، آنهم رکود خطرناکی مثل وضعیت امروز ما، یکی از مهمترین کارهای دولتها این اســت که قدرت خرید مــردم را افزایش دهند. بهجای آنکــه رئیسجمهور از پشــت میز اتاقش تصمیم بگیرد که یارانهها را به کدام واحد تولیــدی بدهد، آن پول را به خود مردم میدهد تا از طریق افزایش تقاضا، تحریک اقتصادی ایجاد شــود .» اینجاست که دوباره به نقد دولت یازدهم رجوع ميکند. وقتي خبرنگار از او ميپرســد: «برخی معتقدند هر نوع تلاشــی برای خروج از رکود، باعث گرانی خواهد شــد. چگونه میخواهید هم کشور را از رکود خارج کنید و هم جلو تورم را بگیرید ؟» ميگوید : «این جمله شما هم از آن حرفهایی است که پشتوانه علمی ندارد. دولتهای ما چون نمیتوانند دوتا کار را با هم انجام دهند و همیشه یک جای کارشــان میلنگد، چنین نظریههایی را اختراع میکنند تا ضعفهای مدیریتیشــان را توجیه کنند ». در بررسي اظهارنظرهاي اقتصادي او، با هادي حقشناس، اقتصاددان و عضو کمیســیون اقتصادي مجلس هفتم و ابراهیم نکو، نایبرئیس کمیســیون اقتصادي مجلس نهم، به گفتوگو نشستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.