ایران به هاب منطقهای بزرگترین خودروساز چین تبدیل میشود

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مدیر تجارت خارجی شــرکت سایکموتور چین گفت: ایران هاب منطقــهای تولید محصولات این شــرکت خواهد بــود و برابر توافقــات حاصله، 30درصد تولیدات شرکت «امجی پارس موتور تبریز» به کشــورهای خاورمیانه صادر میشود. لین یونگ ‪Lin Yong(‬ ) مدیرعامل شــرکت امجی پارس موتور تبریز که 50 درصد ســرمایه آن متعلق به بزرگترین خودروســاز چینی است، در یک مصاحبه مطبوعاتی در شــانگهای در پاســخ به ســؤالی افزود: نخستین هدف امجی پارس موتور، سهمگیری از بازار داخلی ایران اســت که در ابتدا پنج درصد هدفگذاری شده و شامل تولید بیش از 50 هزار خودرو در سال است. وی اظهار کرد: اما در حقیقت، ما برای آینده به بیش از این میزان فکر میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.