قانونی به اسم تهلنجی وجود ندارد

Shargh - - اقتصاد -

صداوسیما:

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: قانونی به اســم تهلنجــی وجود نــدارد؛ بلکه یک مصوبه درباره ورود کالای ملوانی به کشــور هســت که از آن سوءاســتفاده شــده و به عنــوان تهلنجی، استفاده میشــود. مجتبی خسروتاج گفت: از محل برخی مصوبات سوءاستفاده میشود، مثلا بر اساس مصوبه ملوانی پیشبینی شده که ملوان در آبهای خلیج فــارس بتواند بــرای واردات کالا، درصدی را بابت زحمات خود بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.