پرداخت 80 درصد بدهیهای دولت به پیمانکاران

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور گفت دولت تا پایان سال گذشته 80 درصد از بدهیهــای خود را بــه پیمانــکاران پرداخت کرده است. علیاکبر حاجمحمدی افزود: دولت به تعهد پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران پایبند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.