دولت روحاني کعمربيعصي:دا اما پرکار بود

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«متأســفانه وقتی هياهو برپا میشــود، اصالتها ديده نمیشــود. دولــت يازدهم، دولت كمصدا امــا پركار بود كه به آرامی اما با پيوســتگی كار میكند». اين را وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفته اســت.علی ربيعی افزوده اســت: در چهار سال تعيين دستمزد تلاش شد افزايش نرخ دستمزد از نرخ تورم پيشــی بگيرد و قدرت خريد كارگران و بازنشستگان بهبود يافت. در كشــور به بازتعريف تفكر تأمين اجتماعی نياز داريم؛ تصميمهای دشوار و اصلاحات ساختاری سخت در سايه تأمين اجتماعی گسترده قابل حصول اســت.به گزارش ايرنا، او در همايش «تأمين اجتماعی برنامهمحور، پشتوانه اقتصــاد مقاومتی، توليد و اشــتغال»، بــا يادآوری اينكه شــكلگيری تأمين اجتماعی در دنيا الزامات متعددی را گذرانده اســت، گفت: كنش اجتماعی كارگران در جهان به شكلگيری نظام تأمين اجتماعی منجر شد به طوری كه در دورانی، نظام سرمايهداری خشن در كشورهای غربی حاكم بود و كارگران محروم از نظام تأمين اجتماعی بودند. او با اشاره به فيلم عصر جديد با بازی چارلی چاپلين گفت: در آن فيلم به درســتی نشان میداد كه چگونه انسان به ابزار تبديل میشــود و حمايت اجتماعی از كارگران مشاهده نمیشد. به گفته ربيعی، نظام تأمين اجتماعی ســازوكاری برای كمک به مردم اســت. تأمين اجتماعی اصلیترين نهاد اجتماعی اســت كــه ذيل آن نظام رفاهی شكل میگيرد. برخی از جوامع عقبمانده فقط دارای دو طبقه غنی و فقير هســتند؛ در جوامع در حال گذار نظير ايران ســه طبقه غنی، فقير و متوسط در جامعــه حضور دارند. طبقات متوســط اجتماعی با بــروز يک بيماری و هزينههای سرســامآور مترتب بر آن میتوانند به طبقات فرودســت جامعه تبديل شــوند.وی عنوان كــرد: دولت يازدهم از ابتــدای فعاليت خود نظام چندلايه را مورد بررســی قرار داد و به دنبال اين تلاشها اكنون توانستهايم مســتمری خانوادههايی را كه تحت پوشش سازمانهای حمايتی هستند تا ماهانه به 465 هزار تومان افزايش دهيم. ربيعی افزود: با نظام رفاه ريســک زندگی كاهش میيابد. نظام تأميــن اجتماعی كمک میكند كرامت طبقات محــروم در جامعه حفظ شــود. امروز همه ما به نظام رفــاه اجتماعی نياز داريم. در نظام رفاه اجتماعی جلوی چند ريســک را میگيريم.وی با مقايسه نظام تأمين اجتماعی در ايران و سنگاپور گفت: نظام تأمين اجتماعی قدمتی بيش از 60 ســال دارد درحالیكه در كشور سنگاپور اين قانون تازه است. در ايران ما بيمه بیكاری را در نظر میگيريم درحالیكه در كشــور سنگاپور به دليل آنكه زمين كم است، بيمه مسكن در نظر گرفته میشود. در ايران نظام تأمين اجتماعی بازنشســتگان، درمان و بيمه بــیكاری به طور توأم پيگيری میشــود.وزير كار با تأكيد بر آنكه میتوانيم از طريــق تأمين اجتماعی چند ريسک را پوشــش دهيم، گفت: ما به تأمين اجتماعی به عنوان بنيادیترين نهادی كه بتواند گونههای مختلف ريسک را پاسخ دهد، نياز داريم به طوری كه بتوان به اقشــار محروم به گونهای كمک كرد كه زندگی آنها در شــرايط بهتری قرار گيرد.وی گفت: صندوقهای حمايتی میتوانند متعدد باشند اما خروجیهای آنها بايد منجر به بهبود زندگی مردم شــود. از ســازمان تأمين اجتماعی هم طبقات پايين جامعه بايد بتوانند بهرهمند شــوند و هم طبقات بــالای جامعه بدون دخالت دولت بايد بهرهمند شــوند. وی تأكيد كرد: نياز بــه بازتعريف تأمين اجتماعی داريم. هنــوز نقش تأمين اجتماعی در قوام و دوام جامعه به درستی شــناخته نشده است. همچنين اين نظام به درستی در كشور طراحی نشده اســت.ربيعی گفت: مردم با افزايش كارآمدی نظام تأمين اجتماعی میتوانند بهتر از مزايای تأمين اجتماعی بهرهمند شوند. بايد خدمات تأميــن اجتماعی را به مردم بهبود دهيم و با سياســتگذاریهای صحيــح نقش تأميــن اجتماعی را در جامعــه بزرگتر كنيم.بــه گفته وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعی، تأمين اجتماعی بايد با روح جامعه متناســب شــود و تلاش كنيم در ســال 96 در حوزه تأمين اجتماعی به لحاظ عاطفی با خدمتگيرندگان با مهربانی بيشــتري برخــورد كنيم.وی با يادآوری اينكه سازمان تأمين اجتماعی بيش از همه سازمانها با مردم سروكار دارد، گفت: اين تعامل بيش از همه با كارفرمايان و سپس مستمریبگيران است.ربيعی يادآور شد: در 3.5 سال گذشته رويهای كه در تأمين اجتماعی در پيش گرفته شــد، مبتنی بر عقلانيت بود. با برنامهريزی تلاش كرديم سازمان را به سويی سوق دهيم كه مردم فقير نهتنها فقيرتر نشوند بلكه از آلام آنها بكاهيم. وی افزود: در اجرای طرح تحول سلامت فشار زيادی به سازمان تأمين اجتماعی آمد. تكانهای سياســی میتواند نظام رفاه را خدشــهدار كند. ربيعی گفت: ايران نياز به 20 ســال عقلانيت مداوم دارد و بــه تعبير رهبر معظم انقلاب عقلانيت توأم با شــجاعت. ما بيش از 10 سال فرصت نداريم. دنيا فرصتها را از ما میگيرد اگر شتاب نكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.