برداشت ايران و قطر از پارسجنوبي برابر شد

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

اين هفته نيز مانند دو هفته گذشــته بازار نفت با روزهاي افزايشــي كار خود را آغــاز كرد اما از روز دوشنبه قيمتها با كاهش مواجه شد. دليل اصلي اين امــر آثار ســيگنالهاي منفي به بازار ناشــي از افزايش توليد نفت شيل در آمريكا بود.

3 شاخص اصلي قيمت نفت

قيمت نفت «برنت دريال شــمال» Brent() در اواخــر روز جمعه 21 آوريل به 52دلار و 92 ســنت رسيد كه نســبت به پايان هفته گذشته دودلار و 97 سنت كاهش نشــان ميدهد. شاخص نفت «وست تگزاس اينترمديت wti() نيز در همين زمان 50دلار و 59 سنت معامله شــد كه نسبت به مدت مشابه هفتــه قبل، دودلار و 59 ســنت افت يافته اســت. همچنين بنا بر گزارش دبيرخانه اوپك، قيمت ســبد نفتي اين ســازمان ‪opec referonce basketpria(‬ ) در روز پنجشــنبه 20 آوريل به 50 دلار و 48 ســنت رسيد كه اين رقم نسبت به روز مشابه هفته قبل، سه دلار و 21 سنت كاهش يافته است. دليل اصلي اين كاهش، عدم اطمينان فعالان بازار نفت درخصوص توازن عرضه و تقاضا عنوان ميشود.

پيشبينيهايبازاري

مؤسسه سيتي گروپ آمريكا در گزارشي پيشبيني كــرد در صورت تمديــد توافق اوپــك، قيمت نفت شاخص برنت به 65 دلار در هر بشكه خواهد رسيد. به گزارش فارس، اگرچــه با افزايش قيمت نفت در چند ماه اخير، توليد نفت شيل مجددا اقتصادي شده است اما اگر توافق اوپك براي شش ماه ديگر تمديد شود، قيمت نفت با رشد بيشتري مواجه ميشود. در واقع افزايش توليد نفت شــيل با كاهش توليد اوپك جبران خواهد شــد. براســاس گزارش اين مؤسسه قيمت شــاخص نفت آمريكا نيز بــه 62 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.

چين،بزرگترينواردكنندهنفت

ميزان واردات نفت خام چين در ماه مارس سال جاري ميلادي به 9 ميليون و 170 هزار بشــكه رسيد كه اين كشور را در صدر واردكنندگان قرار داده است.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.