زراعت در کشاورزی و نقش آن در اشتغال و ارزشافزوده

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

يكی از فعاليتهای كشــاورزی كه در ايجاد ارزش افزوده و اشــتغال اهميت و ســهم دارد زراعــت و فعاليتهــای مرتبــط به آن اســت. فعاليتهــای بخــش زراعت مربوط بــه توليد محصــولات زراعی اســت كه شــامل كاشــت، داشت و برداشت میشود. اين فعاليتها بهطور مســتقيم باعــث ايجــاد ارزشافزوده و شــغل میشوند.

در كنار آن مشاغل و فعاليتهای غيرمستقيم بخش زراعت شــامل صنايع فــراوری و بازيافت، صنايــع مرتبــط با ســاخت ماشــينآلات و توليد نهادهها، خدمــات )مالی، بهداشــتی و مراقبتی، مشاوره، حمل و نقل، زيرساختها مانند انبارداری و ســردخانه و از ايــن قبيل(، بازرگانــی و تجارت )داخلی و خارجی(، توزيعكنندگان و فروشــندگان بوده كه در زنجيره عرضه هر محصول به فعاليت مشــغول هســتند. در اين زنجيره هر بازيگری كه به فعاليت میپردازد ايجاد شــغل و ارزشافزوده میكند. مسلما كارايی، بهرهوری و ايجاد درآمد و اشتغال اين سيستم در عملكرد مناسب هر بازيگر زنجيره نهفته است.

زماني اين زنجيره شــغل و درآمد پايدار ايجاد میشــود كه همه اجزا در درون زنجيره به خوبی تعريف شــده، وظايف آن مشــخص و قانونمدار بوده و سيســتم نظارت و ارزيابی مســتمر وجود داشته باشد.

در اين زنجيره اســت كه میتوان فرصتهای توسعه شــغلی و درآمدی و توسعه فعاليتهای اقتصادی را برآورد و بــرای آن برنامهريزی كرد و راهبرد نوشــت؛ برای نمونه در اين زنجيره به چه فعاليتهايی نياز اســت )با توجه با قابليتهای موجود و آمايش ســرزمين( و چگونه میتوان اين فعاليتهــا را به طور مؤثر و كارآمد و بر اســاس اصول توســعه پايدار ايجاد كرده و توســعه داد. در بخش كشــاورزی ايران نيز فعاليتهای بخش زراعت نقش مهمیدر ايجاد ارزشافزوده دارد...

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.