پاسخ قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به ابلاغیه اخیر آيتالله جنتی

Shargh - - سیاست -

جماران:

در پی ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات شــورای اســلامی شهر با استناد به فرمایشــات امام خمینی، «حمید روحانی» قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( در نامهای به او پاسخ داد.

در ابتــدای این نامه، خلاصه آن آمــده و در ادامه دلایل آن به صورت مشــروح آمده اســت. در این نامه خطاب به آیتالله «احمد جنتی» دبیر شــورای نگهبان آمده: «احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شــورای محترم نگهبان در بررســی صلاحیت نامزدهای ریاســتجمهوری که انشــاءالله بســتر انتخاباتی «سالم، باامنیت و پرشــور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند فراهم میسازد، در رابطه با نامه اخیر حضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره ١ ماده ٢6 قانون شــوراها با موازین شرع که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیرمســلمان )شامل اقلیتهای به رسمیت شناختهشــده در اصــل ١3 قانون اساســی( برای عضویت در شــوراهای اســلامی شهر و روســتا – در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند - میباشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ ١٢ مهر ١35٨ حضرت امام خمینی )رض( بهعنوان مهمترین مســتند نظریه ابلاغی استناد شده اســت به نظــر اینجانب )نه از موضــع نهادی که در آن مســئولیت دارم بلکــه بهلحاظ اطلاعاتی که از آثار حضــرت امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مســلمان ایرانی( اســتناد مذکور بنا به دلایلی که عرض میکنم فاقد وجاهت است. خلاصه دلایل بدین قرار است:

تاریــخ فرمایشــات حضرت امام قبل از همهپرســی قانون اساســی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها در سال 5٨ قانون شوراهای محلی )مصوب شــورای انقلاب( بوده که در ماده 3 آن تصریح شده بود: «انتخابات شــوراها قطع نظر از ویژگیهای مذهبی، نژادی، و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند» و در آییننامه اجرائی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اســلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضد انقلاب با شــعار نفوذ در شــوراها قصــد جلوگیری از تصویب قانون اساســی بر مبنای احکام اســلام را داشــتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شــرایط برای ثبتنام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شــوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آســتانه برگزاری انتخابات شــوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده اســت. تأکید امام بر رأیدادن به افراد مســلمان و مؤمن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشــته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اســلامی نشده است. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.

فرمایشــات حضرت امام در ســخنرانی مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشــان درباره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و روســتا از سنخ اجرائی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شــورای نگبهان ندارنــد. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شــرع و یا قانون منحصر به شــوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمیباشد و شــوراهای تصمیمگیر نیز که تصمیماتشــان برای شهروندان مسلمان لازمالاتباع میباشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمیباشد و عضویت پیروان اقلیتهای رســمی در نهادهای اجرائی )به جز مواردی معدود( منع قانونی ندارد.

به نظر حقیر، واگذاری مســئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و روستا از ســوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن – به جز چند استثنای خاص – شرعا قید مسلمانبودن شرط نشده است. از این حیث اســتناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شــوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشــکیل میدهند باشد بهطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی میبایست جاری باشد که چنین نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.