آینه

Shargh - - سیاست -

تحلیل سیاسی هفته

...دربــاره ثبتنــام بــرای نامــزدی انتخابــات ریاستجمهوری سخن بسیار است که با حاشیههای تأثربرانگیز و مشــاهده مواردی که اصلا در شأن یک نظام نیست و بیشــتر به یک شوی تبلیغاتی شباهت دارد همراه بود، ولی همه به این نتیجه رسیدهاند که باید هرچه سریعتر برای ناقصبودن قوانین انتخاباتی و عدم بلوغ سیاســی در برخی افراد، چارهاندیشــی کرد... عکسها و مصاحبههای منتشرشــده از برخی داوطلبان و رفتارها و گفتارهای نامتعارف و مسخره بعضی از آنها، همه و همه ناشی از غفلت مسئولین قانونگذاری در اصلاح قانون انتخابات است که عدم توجه به آن میتواند به وهــن نظام بینجامد. قطعا ثبتنام خانوادگی، ورود افراد بیسواد، دختر بچهها و دانشآموزان و افرادی که بهدنبال مطرحشــدن و انتشار فیلمها و تصاویرشان هستند، نهتنها افتخاری برای نظام نیســت، بلکه نشاندهنده بیدروپیکری و بیضابطبودن یک امر خطیر در نظام سیاســی کشور اســت. بنابراین ثبتنام هزارو 636 داوطلب نه تنها خبر خوشایندی تلقی نمیشــود بلکه باید برای این فراوانی و حضور افــراد بیکیفیت و فاقد صلاحیت تأسف خورد...

روحانی سال ۶۲ درباره لیبرالیسم اقتصادی به کیهان چه گفته بود؟

... نباید به دنبال پیچیدگی دســتگاههای صنعتی برویم؛ زیرا این مســئله ما را از نظر صنعتی وابســته نگاه میدارد، باید برویم دنبال صنایع ساده غیرپیچیده و وزارتخانههــای مربوطــه بایــد در زمینــه واردات دســتگاههای صنعتی با یکدیگر هماهنگی داشــته باشــند کــه اگر ما در مورد یک دســتگاه بــه نتایجی رســیدیم برای دیگر دســتگاهها مفید باشــد و اینکه تا جایی که امــکان دارد در زمینه رفــع نیاز صنعتی نیازمان را از کشورهای جهان سومی تأمین کنیم؛ زیرا کشورهای امپریالیســتی ماهیتشان تجاوز و استثمار و توسعهطلبی اســت و ما هرچه رابطهمان را با آنها ضعیفتر کرده و با کشورهای جهان سوم خودمان را نزدیک بکنیم به نفع جمهوری اسلامی است...

قانون اساسي و حق برابر اقلیتها علي نجفي توانا، حقــوقدان:...

با توجــه به اینکه طبق اصول قانون اساسي همه مردم از حقوق برابر در کشــور برخوردارند و هیــچ تفاوتي جز به موجب قانون، بیــن ایرانیان وجود ندارد، بــراي اقلیتهاي دیني به جاي دین اســلام )اقلیتهــاي دیني که در قانون اساســي شناخته شــدهاند و از آنها اسم برده شــده( باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملي داشــته باشــند. طبیعي اســت بعد از ارائه مدارك و بیان مشــخصات، هیئتهاي اجرایي با اســتعلام از مراجع ذيربط نســبت بــه تأیید صلاحیت یا عدم احراز افراد اقدام ميکننــد و بعد از اینکه در اجراي ماده ٤٦ مبــادرت به این اقدام کردنــد و طبق ماده ٤٨ اظهارنظر نظارتي اعمال شــد، افــراد ميتوانند در صورتي که صلاحیت آنها تأیید نشــده باشد، طبق تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مذکور نســبت به تصمیمات هیئت اجرایي به هیئت نظارت شهرستان یا استان در مورد نظرات هیئت نظارت شهرســتان اعتراض خود را تنظیم و مستندات مربوطه را تقدیم کنند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.