رئيسي در برابر رئيسي

Shargh - - سیاست -

از این منظر اگر سختجانی قالیباف اصالت داشته باشد، قابل تأمل است اما گذشته او نشان میدهد بیش از آن که کنشــگر باشد، کنشپذیر است. بزرگترین خصیصه قالیباف آن است که تضاد چندانی با جایگاهی که در پی آن اســت نــدارد، حال آنکه رئیســی خــود را فراتر از این جایــگاه میداند و اگر او به این جایگاه دســت پیدا کند بهدلیل همین تضاد با جایگاهش، یا به زبان دیگر تضاد فرم با محتوا امور کشور را دچار نوعي دگرگوني خواهد کرد. پس بیدلیل نیست که قالیباف بیمحابا میتازد تا خود را دستکم بهعنوان معاوناول رئیسجمهوری جا بیندازد، تا با توان اجرائیاش رئیســی را در ســایه قرار دهد اما بعید است رئیســی در صورت پیروزی این جایگاه را بهراحتــی در اختیار قالیباف قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.