انتقاد مسکو از رویکرد واشنگتن نسبت به ایران

Shargh - - دیپلماسی -

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اظهار کرد: ما اطلاعاتی دریافتهایم که نشان میدهد واشــنگتن در حال بررســی دوباره توافق هســتهای با ایران اســت. مسکو امیدوار اســت که این تحلیل و بررسیها به این منجر شود که واشنگتن دریابد توافق هســتهای ضروری و برای افزایش صلح بینالملل و ثبــات در منطقه ضــروری و حیاتی اســت. ریابکوف افزود: مسکو از تلاش واشنگتن برای قراردادن مسائل مربوط به اجرای برجام و یکســری دیگر از ادعاهای غیرهســتهای درباره تهران بهشــدت انتقاد میکند و بر این باور اســت که این مســیری غیرسازنده است و بهشدت با آن مخالفت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.