بررسی عضویت ایران در نوبت بعدی شانگهای

Shargh - - دیپلماسی -

وزیــر امور خارجه روسیه با بیان اینکه ایران معیارهای عضویت در ســازمان همکاری شانگهای را دارد، گفــت: امیدواریم روند پیوســتن ایران به این ســازمان در ماه ژوئن آغاز شود. به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعــه پس از دیــدار با وزرای خارجه ســازمان همکاری شــانگهای گفت: مســکو امیدوار است که روند پیوســتن ایران به سازمان همکاری شانگهای در ماه ژوئن آغاز شود. بســیاری امروز گفتند که ایران در نوبت بعدی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.