نشست آتی ژنو بدون آمریکا برگزار میشود

Shargh - - جهان -

نماینده ســازمان ملل در امور سوریه با بیان اینکه نشســت ســهجانبه با واشنگتن و مســکو به تعویق افتاده گفت: آمریکا اعلام کرده نمیتواند در نشســت سهجانبه شرکت کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکاینیوز، استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل به ســوریه در نشست خبری با اشاره به اینکه نشست سهجانبه با واشنگتن و مسکو به تعویق افتاده است، گفــت: آمریــکا گفته که نمیتواند در نشســت ســه جانبه با واشنگتن و مســکو که قرار بود دوشنبه آتی باشــد، شرکت کند. او گفت: اما مذاکرات من با گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه در روز دوشنبه در ژنو برگزار میشود. او افزود: نشست آستانه همچنان به قوت خود باقی است و ابتدای ماه آینده میلادی برگزار میشــود. درهمینحال، یان ایگلاند، مشــاور استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در سوریه در نشست خبری گفت: اوضاع انسانی در مناطق محاصره شده دشوار اســت. ۲۰۱۷ سال ســختی خواهد بود؛ بدون اینکه اقدام چشــمگیری رخ دهــد. او افزود: منابع و مواد امدادرســانی موجود اســت، اما ما نمیتوانیم به مناطق تحت محاصره دسترســی داشــته باشیم. طرفهای درگیر در ســوریه اولویت را به رویکردهای نظامی میدهند، بدون اینکه به غیرنظامیان توجهی داشته باشــند. درهمینحال، رئیسجمهوری سوریه با تأکید بر اینکه ارتش ســوریه در حمله شیمیایی به خان شیخون در ادلب نقشی نداشت، تأکید کرد که این حمله یک صحنه ساختگی برای توجیه حمله آمریکا به فرودگاه الشــعیرات در حمص بود. بشــار اسد در مصاحبه با خبرگزاریهای روسی که ریاستجمهوری ســوریه بخشهایــی از این مصاحبه را منتشــر کرده است با تکذیب بازداشــت ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش توسط نیروهای ســوری یا روسی در مرزهای ســوریه و عراق گفت که این خبر درســت نیست. او گفت: این مرزها تا این لحظه در تصرف داعش است و تحت کنترل ســوریها یا روسها یا حتی غربیها و آمریکاییها یا هر طرف دیگری قرار ندارد، تنها داعش این مرزها را تحت تصرف خود دارد. اسد درباره حمله صورت گرفته در خان شیخون و حومه ادلب نیز گفت: این منطقه تحت تصرف جبههالنصره است. این گروه همان القاعده است. تنها اطلاعاتی که تمامی جهان در اختیار دارند چیزهایی اســت که بهصورتکلی در اینترنت و در رسانههای مختلف بهویژه در رسانههای غربی منتشــر میشــود، در نتیجه مــا نمیتوانیم در مورد گزارشهای آنها حکــم دهیم. ما نمیدانیم در آن پایگاهی که ما آن روز حدود ســاعت ۱۱:3۰ به آن حمله کردیم انبار مواد شیمیایی یا انباری از هر چیزی از این قبیل وجود داشته است یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.