ادامه تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

اعتراضات ضــد دولتی در ونزئلا کــه با تحریک احــزاب غربگــرا و حمایتهای پنهان کشــورهای غربــی در ایــن کشــور آمریــکای لاتین آغاز شــده، همچنــان ادامه دارد. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در دومین روز اعتراضهای ضد دولتی ونزوئلا دســتکم ۲۲۰ نفر زخمی شدند. مخالفان نیکلاس مــادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، گفتهاند به تظاهرات اعتراضــی خود ادامه خواهند داد. تظاهرات روز پنجشــنبه در حالــی برنامهریزی شده بود که روز چهارشنبه یک پسر ۱۷ساله و یک زن ۲3ســاله که در جریان تظاهرات ضد دولتی زخمی شده بودند، در بیمارستان درگذشتند. مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی بهویژه آمریکا و ســرمایهداری بینالمللی نســبت دادهاند؛ اما مخالفان، سیاســتهای اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوءمدیریت و فساد گسترده دولتی را مسئول دانستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.