سفر جيمز ماتيس به قاهره

Shargh - - جهان -

دو هفتــه پــس از دیــدار عبدالفتاح السیســی، رئیسجمهور مصر، با همتــای آمریکاییاش دونالد ترامپ، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه بــرای پیگیری گرمشــدن روابط بین دو کشــور وارد قاهره شــد. او در قاهره با رئیسجمهور مصر دیدار کرد و ســپس برای دیدار با صدقی صبحی، همتای مصری خود، به وزارت دفاع این کشور خواهد رفت. این مقامات در این دیدارها قرار اســت بهویژه درباره شــرایط صحرای ســینا که مصر در آنجا با شــورش شــاخه محلی تروریســتهای داعش مواجه است، گفتوگــو کننــد. درهمینحال ماتیس در ســفر به عربستان و دیدار با «ملک سلمان »، پادشاه این کشور، از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ریاض خبر داد. وزیر دفاع عربستان اشارهای به زمان دقیق این سفر نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.