دستگيری آسانژ، اولویت واشنگتن

Shargh - - جهان -

«جف سشــنز»، وزیر دادگستری آمریکا، اعلام کرد دستگیری «جولیان آسانژ» و مبارزه علیه افشای اسناد محرمانه، برای دولت ترامپ در «اولویت» قرار گرفته اســت. به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از الجزیره، سشــنز اظهار کرد خیانت نیروهای امنیتی به شــکل بیســابقهای گسترش یافته و کارشناســان امنیتی از افزایش شــمار افرادی که مدارک سرّی دولتی را افشا میکنند، بسیار نگران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.