ايزابل اشراقی «ريشههای من» را به نمايش درآورد

Shargh - - هنر -

شرق: ایزابل اشــراقی، هنرمند ایرانی- فرانســوی، قرار است عکسهای خود از زادگاهش را با عنوان «ریشههای من» در گالری راه ابریشم به نمایش درآورد. ایزابل اشراقی متولد سال ۱۳۴۳ اصفهان از مادری فرانسوی و پدری ایرانی اســت. او ســال ۱۳7۵ به زادگاهش که در سهســالگی ترک کرده بود بازمیگردد. از زمان نخستین بازگشت، از زندگی روزانه زنان اصفهان عکاسی میکند، با هدف بهنمایشگذاشتن آنچه که خودش میتوانست باشد. ایزابل اشراقی سفرهای زیادی به ایران کرده و این رویکرد پیشرفتگرا همواره از راه لنزِ دوربین عکاسیاش، به او اجازه میدهد با دیگران اُخت بگیرد و با جامعه ســازگار شــود. او گرایش دارد کارش را با حساسیتی که خاص خودش است دنبال کند. ایزابل اشــراقی در طول بیش از ۲٠ سال، گزارشهای پرشماری را برای مطبوعات فرانسوی و بینالمللی انجام داده و در نمایشگاههای بسیاری، از جمله فرانســه، آلمان، هلند، ایتالیا، مراکش، بنگلادش و... شــرکت داشته است.او برنده جایزه «کداک» نقد عکاسی در سال ۱۳77، برنده برنامه پژوهش و آفرینــش «‪Villa Médicis Hors les Murs‬ » در ســال ۱۳7۹، برنده برنامه FIACRE در ســال ۱۳٨۱ است و از ســال ۱۳٨٠ تاکنون، کارهای عکاسی او در آژانس Vu در پاریس منتشر میشود. اشراقی در استیتمنت این نمایشگاه آورده است: «هویت ایرانی به کمک عکسهایم ظاهر شد. من از پدری ایرانی و مــادری فرانســوی در اصفهان به دنیا آمدم. این هویت ایرانی همیشــه در کارتهای شناســایی من وجود داشته اســت.من به علت اینکه در کودکی از ایران رفتم، هیچ خاطرهای نداشتم، اما زمانی که تصمیم گرفتم سراغ کشوری که متعلق به من اســت بروم، احساس ایرانیبودن به من دست داد. در سال ۱۳7۴ گذرنامه قدیمی از مادرم را برداشــتم که عکس کودکی من به صفحه چهارم آن الصاق شــده بود و روی آن نوشته بود «ناشناس». پاسپورتم را به ســفارت جمهوری ایران در پاریس بردم و امیدوار بودم که به من ویزا بدهند. کارمند ســفارت گفت : «چون شما ایرانی هستید، نیاز به ویزا ندارید ».نخستین گذرنامــه ایرانی من با عکس بزرگســالیام به مرور زمان، پر شــد از مهرهای ورود و خروج: تهران، فرودگاه مهرآباد. تهران، فرودگاه امام خمینی. اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی.بعد از سفر ســیویکم دیگر سفرهایم را نمیشمردم و تمام ســفرهایم با هدف عکاســی انجام میشــد. در هر سفر بیشتر از سفر قبلی احســاس ایرانیبودن میکردم.از ابتدای ورود به ســرزمینی که در آن ریشــه داشــتم، زنهای اصفهان الگوی من بودند. میخواستم بدانم اگر در ایران بزرگ شــده بودم به کدام زن شباهت داشتم.با دیدن زندگی روزمره آنها متوجه شدم که زنبودن، مادربودن، زن خانهدار، زن شاغل و زن شهروندبودن چه معنایی دارد. این لحظاتی را که در عکسهایم به اشــتراک گذاشــتهام، گوشــههایی از زندگی است که از خاطرات تصویری حافظهام پاک شده بود و در این سالها دوباره بازسازی کردهام. اکنون پس از گذشت ۲٠ سال میتوانم بگویم کــه هویت ایرانی و همچنین هویت اصفهانی خــودم را پیدا کردهام. هویت فرانسویام را از یاد نمیبرم، چون همیشه بوده و هست و نیازی نیست که به جســتوجوی آن برآیم. این نیمه فرانسویام همیشه بیوقفه به نیمه ایرانیام مینگرد و برعکس».این نمایشــگاه، جمعه، اول اردیبهشت افتتاح شد و تا ۱٨ اردیبهشت در بلوار کشاورز، بین وصال و قدس، شماره ۲۱٠، طبقه چهارم ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.