استقبال جهانی از يک ايده انقلابی در معماری

Shargh - - هنر -

یک ایده جســورانه معماری که سال گذشته میلادی مطرح شده بــود حالا بعــد از گذشــت چند ماه مــورد اســتقبال جهانی قرار گرفته است. به گزارش هنرآنلاین وقتی در ماه جولای سال گذشته میــلادی اولیــن تصاویــر از ایده معماری خانهای بر لبه صخرهها « ‪CASA Brutale‬ » از ســوی شرکت معماری «OPA» منتشر شــد، انتظار میرفت که به موضوع محبوبی در میان رسانهها تبدیل شــود، اما در آن زمان این تصاویر مورد توجه تعــداد کمی از آنها قرار گرفت. اما اتفاقی کــه بعد از آن افتاد و باعث حیرت شــد، این بود که در هفتههای اخیر این پروژه از سوی گروهی از رسانههای خبــری غیرمعمــاری اعــم از ‪Yahoo,CNBC ,CNET،Slate‬ هم منتشــر شد و از آن پس کمتر پایگاه و رســانه خبری بود که این تصاویر را بازنشر نداده باشد. اما مهمتــر از همه این اســتقبال تا آنجا پیش رفته که برای این پروژه و ایدهپــردازی انقلابی که انتظار نمیرفت به این زودیها صورت عملی به خود بگیرد، چند سرمایهگذار اعلام تمایل کردهاند. طراحان این ایده معتقدند زمان نشــان خواهد داد که ساختوسازهایی شبیه به این پروژه و سازههایی روی لبه صخره بهترین راهحــل برای زمانی اســت که فضایی وجــود ندارد و زمین از ساختوساز اشباع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.