«کنگوکوما» طراح موزه هنر مدرن در ترکیه

Shargh - - هنر -

معمــار مطــرح ژاپنــی، مــوزه هنر مــدرن یکــی از شــهرهای ترکیــه را طراحــی کــرد. بــه گــزارش هنرآنلایــن، کنگوکوما و همکارانــش بهتازگــی مــوزه هنــر مدرن در ترکیــه را طراحی کردهاند که بیشتر برای جمعیت جــوان و ترویــج هنــر در میان مخاطبان جوان و مردم محلی بوده است.ساختار کلی مجموعه به صورت باکسهای انباشتهشــده روی هم بوده که موجب فراهمآوردن فضاهای نمایشــگاهی با مقیاس مختلف در داخل و خارج شده است. درواقــع موقعیــت قرارگیری این موزه در شهرســتان اســکی شــهیر ترکیه برنامهریزی شــده کــه تبدیل به نقطه عطف فرهنگی جدیدی در منطقه خواهد شــد. گفتنی است کــه طراحــی پــروژه از معماری بومی برخــوردار بــوده و به این منظــور از متریــال چــوب برای ساخت آن اســتفاده شده است. برنامهریــزی بهگونــهای بوده که در نمایشــگاه داخلی، مجموعه هنری خصوصی مالک موزه برگزار شود که این برنامه فرصتی مناســب برای نصب و ارائه آثار هنری بهشمار میرود. دهلیز مرکزی مجموعه دارای سیرکولاســیون مناســبی به دیگر ســطوح و سالنهاســت که نورگیر بزرگی در هسته آن برای این فضا در نظر گرفته شده و نور طبیعی به داخل سالن دعوت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.