نامزدها از قطعه «آمدهام» استفاده نکنند

Shargh - - هنر -

آهنگساز نامآشنای سینما و تلویزیون خواستار عدم استفاده تبلیغاتی از قطعــه «آمدهام» از ســوی نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری شــد. آریا عظیمینژاد، آهنگســاز و تنظیمکننده موســیقی، در صفحه شــخصی اینســتاگرام خود در پیامی، از تمامی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری درخواســت کرد از قطعه «آمدهام» که ساخته این آهنگساز است و در رثای امام رضا)ع( ساخته شده، استفاده تبلیغاتی نکنند. او در اینســتاگرام خود نوشته اســت: «دوستانه از همه کاندیداهایی که قصد استفاده از قطعه «آمدهام» در مدح امام هشتم و با صدای استاد کریمخانی و آهنگسازی این بنده حقیر را دارند درخواست میکنم، اجازه بدهند حس و تمایل درونی ما در مقام خالقان اثر و مردم بهعنوان مخاطبان، همان حسِ دردِدل و قربت با امامشــان باشــد و آن را با فضای سیاســت آغشــته نکنند. بنده بهعنوان دارنده حقوق مادی و معنوی این اثر خود را ملزم به تذکر و گوشــزد در این رابطه دانســتم. به امید تحقق همه وعدهها و شــعارهای کلامی».آریا عظیمینژاد، ساخت قطعات فیلمها و ســریالهایی همچون «میم مثل مادر»، «او یک فرشته بود» و «طلا و مس» را در کارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.