خوانشي نو از هملت

Shargh - - تئاتر - محمد كيانوشراد

نوشته و اجرائي خوب و اثرگذار که ضمــن وفاداري بــه کلیت خط داســتاني هملــت شکســپیر، بــا خوانشــي امروزین، نمایش را براي تماشــاگر ایراني جــذاب و تا حدي بومي ميکند.

نمایــش تماشــاگر را بــا طرح انبوهــي از ســؤالات و دغدغههاي انســاني روبهرو ميکنــد. کارگردان در یادداشــت مختصري مينویسد: «ایزاك نیوتــن ميگوید، تا وقتي که نیرویــي از بیرون به جســمي وارد نشود، اجسام ساکن، ساکن ميمانند و اجســام متحــرك بــه حرکــت خودشون ادامه ميدهند.

آدمهــا... درســت مثــل اشــیا ميماننــد،... وقتــي مــا در مســیر خودمــون هســتیم، شــانس کمي بــراي برگشــت وجــود داره، ولي وقتــي انحرافــي پیش بیــاد قطعا شــما خودتون رو در مسیر جدیدي ميبینیــد، مســیري نامعلــوم و ناشناخته».

اگرچــه برخــلاف کارگــردان معتقدم، نهتنها آدمها درست مانند اشیا نیستند که حتی شباهت آدمها با اشیا چندان درست نمينماید.

بــراي حرکــت هــر انســاني، هزاران دلیل و علت شناختهشــده و ناشــناخته وجود دارد که به قول هنري جیمــز، نویســنده آمریکایي، «ما در تاریکي کار ميکنیم؛ آنچه از دســتمان برميآید انجام ميدهیم. شك ما، ولع ماست و ولع ما وظیفه ما». شــناخت مــا آدمیــان، اغلب همچون داستان دستزدن و ادراك ناقص مولاناست.

داســتان نمایش، تمامي، وصف همیــن بودنهــا و نبودنهــا و در ســطحي دیگر، بودهــا و نمودهاي واقعیتهاست.

مرگ، زندگــي، خیانــت، تردید، تملق، توطئه، عشــق، خودکشــي، آزادي، سانســور، جنایــت، وطــن، انتقــام، زیبایي، روح، جســم و... و در یــك جملــه، اندیشــه جاودانه شکســپیر، بــودن یا نبودن مســئله این اســت، در این نمایــش ارزیابی میشود.

در این نمایش خیانت مضموم، اما همهچیز پــس از آن در معرض پرسش از بودن یا نبودن و درستي و نادرستي است.

توانایي نویســنده و کارگردان، در ســاري و جاريکردن روحِ نمایشِ هملت به زمانه ماست.

سه ســطح از فهمکردن؛ یعني متــن، خوانــش متــن و خوانــش خِوانشهــاي متــن، همــواره در آثــار مانــدگار ادبي، همچــون آثار شکســپیر، قابلیت زایشهاي نو را براي خوانندگان میســر ميکند. این نمایش نــگاه هرمنوتیکــي به متن و توانایــي نویســنده و کارگردان در خوانشــي نوین از هملت را به اجرا گذاشته است.

اجــراي نمایش هملــت آرش دادگر، توانســته اســت روح اصلي نوشته شکســپیر را دریافته و آن را در کالبــد زمــان حال جــاري کرده بــا مفاهیــم هوشــمندانه و لحني کنایهآمیز، به تماشــاگر بصیرتها و نکات مهمي را نشان دهد.

اجراي نمایشهایي از این دست که بــا متني قــوي و اجرائي موفق و بازیگرانــي حرفــهاي بــه صحنه ميروند، نوید نزدیكترشــدن مردم را به هنــر تئاتر بیشــتر ميکند. این نمایش در سالن اصلي تئاتر شهر در حال اجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.