جشنواره بینافرهنگی و آزمایشگاهی تئاتر ایتالیا در تهران

Shargh - - سينما -

شرق: از یکم تا سیزدهم تیر، کمپانی تئاتر باران با همکاری گروه تئاتر بینالمللی پوتلج، دومین ورکشاپ بینالمللی بازیگری و کارگردانی را در جشــنواره «بینافرهنگی و آزمایشــگاهی تئاتر ایتالیا ۲۰۱۷» با مدیریــت کیومرث مرادی در ایتالیا برگــزار میکند. کیومرث مرادی، مدیر بخش آموزش و بینالملل کمپانی تئاتر باران، در همین زمینه از اجــرا و کارگاه آموزشــی کمپانی تئاتر پوتلــج ایتالیا و یک گروه از کشور ژاپن در ایران هم خبر داد. این کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه گفت: سال ۹۵ قراردادی را میان کمپانی تئاتر باران و کمپانی پوتلج برقرار کردم که براساس آن، قرار شد ارتباطهای فرهنگی میان ایران و ایتالیا آغاز شــود. فکر میکنم با این قرارداد برای اولینبار قرار شد یک تئاتر خصوصی در ایران دســت به چنیــن کاری بزند و به نظرم این بیســابقهترین حضور بینالمللی تئاتر خصوصی ایران است. او در همین زمینه افزود: بهزودی تعدادی از هنرجویان و دانشــجویان تئاتر در «جشــنواره میانفرهنگی و آزمایشــگاهی تئاتر ایتالیا» که با همکاری کمپانی تئاتر باران و گروه تئاتر بینالمللی پوتلج Teatro( Polach) برگزار میشــود، شــرکت میکنند و در همین همکاری از این گروه بــرای اجرای دو نمایش در ایران دعــوت کردم و نمایش «ساکورا» نیز از کشــور ژاپن برای این جشنواره بینافرهنگی به ایران دعوت شــده اســت. کارگردان نمایش «شــکلک» در همین زمینه تصریح کرد: نخســتین دوره این برنامه، سال گذشــته اتفاق افتاد و ما توانســتیم ۹ دانشجو را به این سفر ببریم. بسیار سفر پرباری بود. من بهصورت همزمان نمایش «نامههای عاشقانه از خاورمیانه» را که در ایران با بازیگران ایرانی و در آمریکا با بازیگران آمریکایی اجرا کردهام، به این دوره از جشــنواره بردم. مرادی افزود: آنها قرار است دوم اردیبهشت وارد ایران شوند و بهمدت ۱۰ روز در تئاتر باران علاوه بر اجرای نمایش، ورکشــاپهای آموزشی پیشرفته برگزار خواهند کرد. وی خاطرنشــان کرد: همچنان کارگاههای آموزشــی بازیگری و کارگردانــی را در دو مؤسســه کارنامه و بــاران دارم. هدفم از این کلاسهــا، ارائه آخرین متدهــا و روشهای بازیگــری و کارگردانی اســت. در کلاسهای کارگردانیام آثــار کارگردانهای بزرگ دنیا را با هنرجویان مرور و درباره جدیدترین شیوههای کارگردانی صحبت میکنیم. امیدوارم این کلاسها کمکی برای هنرجویان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.