قاتل سریالی ۷ زن، گیلانی در رشت دستگیر شد قاتل 3 نفر در جیرفت هم دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که با همدستی همســر صیغهای خود هفت زن را در گیلان به قتل رســانده اســت، به این قتلها اعتراف و جزئیــات آن را بیان کرد. به گــزارش عصر ایران به نقل از صداو ســیما متهم در ابتدا به اتهام ســرقت بازداشــت شــده بود که در اعترافات بعدی خود عنوان کرد هفت زن را به قتل رســانده و همسرش نیز در این قتلها به او کمک میکرده است. او که در روز اول دســتگیری خــود به قتل چهار زن ۵۷ تا ۶۰ ســاله اعتراف کرده بــود، در بازجوییهای بعدی به قتل ســه زن دیگر که آنها را در ســالهای ۸۷ تا ۸۸ کشــته بود نیز اذعان کرد و با این اعترافات جدید تاکنون قتلهای صورتگرفته به وســیله او به هفت فقره رسیده است. قاتل انگیزه خود از این جنایت را ســرقت طلاهای آنها عنوان کرده و گفته که همسر صیغهای 4۰ســالهاش نیز در این اعمال شــنیع با او مشارکت داشــته است. بهجز دو جســد، بقیه اجساد به وســیله این متهم مُثله و در جاهای مختلف پراکنده میشده و جسد یکی از مقتولان که از سال ۸۸ بهعنوان مفقودی اعلام شده بود، با اعتراف متهم در روســتای خشکه اســطلخ زیباکنار شهرستان رشت پیدا شــد. گفتنی است پلیس گیلان هم دســتگیری قاتل چند زن میانسال در رشــت را تأیید کرد. همچنین خبرگزاری میزان گزارش داد عامل قتلهای ســریالی پس از چندین ماه کار فنــی درحالیکه چند بــار تغییر مکان داد، بازداشت شد. وی مقتولان را که اغلب وضعیت نابسامان اجتماعی داشتند، به عنوان مسافر ســوار ماشین کرده و برای ســرقت جواهراتشان آنها را به قتل میرساند. درحالحاضر متهم و همسرش در بازداشت بهسر میبرند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. همچنین فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت به ایرنا گفت: فردی که ســه نفر را در روستای حسینآباد این شهرستان به قتل رســانده بود، در کمتر از یک ماه دستگیر شد. سرهنگ ماشاءالله ملایی افزود: هشتم فروردین ســال جاری دو زن و یک مرد به وسیله این فرد در روستای حســینآباد جیرفــت به قتل رســیدند. او گفت: این فرد 32ســاله و مجرد دارای ســابقه کیفری اســت که بر اثر اختلافات خانوادگی زنعموی خود را با ســلاح گرم غیرمجاز به قتل رســاند. او خاطرنشان کرد: متهم پس از قتل زنعموی خود به درِ خانه همسایه رفته و زن همسایه را نیز به قتل رسانده و همچنین شخصی را که قصد متوقفکردن قاتل را داشته نیز به قتل رسانده و متواری شده بود. فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت افزود: پس از وقوع ایــن جنایت، عملیــات اطلاعاتی و انتظامی و با همکاری و مســاعدت ویژه پلیس آگاهی اســتان و دســتگاه قضائی آغاز و در کمتر از یک ماه، پنجشنبه این قاتل در اســتان یزد دســتگیر شــد. او اظهار کرد: به همه مخلان نظم و امنیت و برهمزنندگان آســایش و آرامش مردم هشــدار جدی میدهیم که بــرای حفظ نظم، امنیت و آرامش با همه توان و قاطعیت برخورد خواهیم کرد. ســرهنگ ملایی گفت: با دارندگان ســلاح گرم غیرمجاز و جرائمی که موجب جریحهدارشدن احساسات عمومی شود، به شدت برخورد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.