زنان جيببر بازداشت شدند

Shargh - - حوادث -

شرق: سه زن سارق که از مسافران اتوبوسهای تندرو )بیآرتی( شهر تهران جیببری میکردند، به وســیله مأموران پلیس بازداشت شدند. به گــزارش خبرنگار ما، در پی وقــوع چندین فقره جیببری مشابه از مسافران اتوبوسهای تندرو تهــران بهویژه در مناطق مرکزی شــهر، اجرای طرح کنترل نامحسوس ایســتگاههای خطوط تندرو )بیآرتی( این مناطق در دستور کار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ و کلانتریهای این مناطق قرار گرفت. براساس این گزارش، 22 اسفند سال گذشــته، تیم تجسس ویژه کلانتری 1۰۷ فلسطین در زمان کنترل نامحسوس ایستگاه اتوبوس دروازهدولت، به دو زن جوان مشکوک شــده و آنها را تحت نظر قــرار دادند. مأموران پس از گذشت مدتزمان کوتاهی و با اطمینان از ســارقبودن ایــن دو زن، زمانی که آنها قصد داشــتند از طریق ایســتگاه متــرو دروازهدولت از محــل خارج شــوند هر دو را دســتگیر و در همان بازرســی اولیه موفق به کشــف مدارک شناســایی متعلق بــه تعدادی از شــهروندان خانم، کیفهای زنانه و گوشیهای تلفن همراه شدند. همچنین با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «جیببری» و به دستور بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ششم تهران، دو متهم بــرای ادامه تحقیقــات در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. با انتقال «پریسا.م»(23 ساله( و «زهرا. ح» (2۶ساله( به پایگاه ســوم آگاهی، هر دو نفر بهعنوان سارقان جیببر حرفهای از طایفه فیوج که با یکدیگر نیز دارای نسبت فامیلی هستند، مورد شناسایی قرار گرفته و بررســی سوابق پریسا نشان داد او بارها به اتهام جیببری دستگیر و روانه زندان شده و در آخرین سابقه دســتگیری در شهر زنجان، به اتهام «حمل و نگهداری غیرمجاز ســلاح گرم» دســتگیر و مدتی را در زندان سپری کرده است. برهمیناساس در بازرسی از مخفیگاه متهمان، کارآگاهان موفق به کشف مقادیر قابلتوجهی از اموال مسروقه متعلق به زنان، چندده عابربانک و گوشیهای تلفن همراه شدند که از طریق این اموال، دهها مالباخته شناســایی و متهمان در تحقیقات تکمیلی به دههــا فقره جیببری در ایســتگاههای خطوط بیآرتی بهویژه در مناطق مرکزی شــهر تهران اعتــراف کردند. همچنین در تاریخ 21 فروردین امســال، تیم تجسس ویژه کلانتــری 1۰۷ فلســطین در ایســتگاه اتوبوس

چهارراه ولیعصــر، اقدام به شناســایی یکی از جیببرهای ســابقهدار و حرفــهای زن طایفه فیــوج کرد که ضمن دســتگیری و انتقال او به کلانتری، در بازرسی از اموال بهدستآمده موفق به کشــف چندین دستگاه گوشی تلفن همراه و مدارک شناســایی متعلق به تعدادی از بانوان شــد. بنابر این گزارش، با شناســایی تعدادی از بانوانــی که در همان روز و به شــیوه جیببری مورد سرقت قرار گرفته بودند، پرونده مقدماتی با موضــوع «جیببری» تشــکیل و متهمه به دستور بازپرس شعبه 1۵ دادسرای ناحیه ششم تهران برای انجام تحقیقات در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. همچنین «ســودابه. الف» (3۵ســاله( که بارها به اتهام «جیببری» و «نزاع و درگیری» دستگیر و روانه زندان شده، پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی و شناســایی از سوی کارآگاهان به شیوه تکنفره از مســافران زن خطوط بیآرتی بهویژه در محــدوده خیابانهــای ولیعصــر و انقلاب اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه محمـد نادربیگی، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از تمامــی مالباختگان بهویــژه بانوانی که به این شــیوه مورد ســرقت قرار گرفتهاند، دعوت کرد برای پیگیری شکایات خود به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.