دستگيری پسرعموهای سارق

Shargh - - حوادث -

شــرق:

دو پســرعمو که محمولههای قاچــاق را از جنوب کشور به تهران میآوردند، وقتی نقشه سرقت محمولــه پوشــاک را اجرا میکردند، نمیدانســتند خیلــی زود نقشهشــان برملا ميشــود و دســتگیر میشــوند. به گزارش خبرنگار ما، 22 فروردین امسال ســرقت محموله پوشــاک در اتوبان امام علی )مسیر شــمال به جنوب( خروجی جــاده معدن، به کلانتری 1۶۷ دولتآباد اعلام شد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت محموله» و به دستور بازپرس شعبه دوم دادســرای عمومی و انقلاب شهرری، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. راننــده کامیون در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ســاعت 1۸ در اتوبان امام علــی در حال حرکت بودم که ناگهان یک خودرو 2۰۶ صندوقدار ســفیدرنگ با ســه سرنشــین اقدام به متوقفکردن کامیون کردند. پس از توقــف، آنها من را از کامیون پایین کشــیدند و با تهدید چاقو و قمه اقدام به بســتن دست و پایم کردند و در صنــدوق عقب 2۰۶ قرار دادند. پس از طی مســافت کوتاهی، آنها مرا از صندوق عقب ماشــین بیرون آوردند و با همان دســت و پای بستهشده در بیابانهای اطراف منطقــه دولتآباد رها کردند. زمانی که ســارقان قصد رهاکردن من را داشــتند، هوا کاملا تاریک شــده بود اما با وجود این توانســتم چند شــماره از پلاک ماشین آنها را به خاطر بســپارم. کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با بهرهگیــری از همان اطلاعات محدود بهدســتآمده از پلاک 2۰۶ ســارقان، موفق به شناســایی خودرو 2۰۶ ســفیدرنگ صندوقدار شــدند. کارآگاهان در اقدامات پلیسی، با شناسایی مالک خودرو به نام هوشنگ ۵۰ساله اطلاع پیدا کردند که خودرو در اختیار پسر 22سالهاش به نام رضا بوده است. با شناسایی مخفیگاه رضا در منطقه شــهرزاد دولتآباد، او 2۷ فروردین دستگیر شد. رضا با اعتراف صریح به مشــارکت در سرقت بهعنف محموله پوشــاک، محل نگهداری محموله سرقتی را چند کوچه پایینتــر از مخفیگاهش اعلام کرد. با شناســایی دقیق محل نگهداری محموله، کارآگاهان ضمن هماهنگی با بازپرس پرونده به این محل مراجعه کردند و در بازرسی از یک منزل مســکونی موفق به کشــف کامل محموله سرقتی شدند. با دستگیری مســعود 31ساله که اموال مسروقه در خانهاش نگهداری میشد، او در اعترافاتش به کارآگاهان عنوان کرد که این محموله به وسیله برادر و پســرعموی همســرش به نامهای «امیر» و «هومن» به خانهاش انتقال داده شــده است. با شناسایی هومن 2۷ساله و امیر 2۸ساله بهعنوان متهمان اصلی پرونده، هومن بهعنــوان یکی از مجرمان ســابقهدار پایگاه نهم آگاهی در زمینــه زورگیری مورد شناســایی قرار گرفت؛ بلافاصلــه قبــل از اطلاع هومــن و امیر از دســتگیری همدســتان خود و کشف محموله از ســوي کارآگاهان، هــر دو نفرشــان در دو عملیات جداگانــه همزمان، در منطقه دولتآباد دستگیر و به پایگاه نهم آگاهی منتقل شــدند. هومن و امیر در اظهارات خود عنوان کردند که محموله مســروقه را آنها خودشان ابتدا برای مالباخته و به صورت قاچاق از شــهرهای جنوبی کشور به تهران آورده و در ادامــه، بــا اطلاع از قاچاقبــودن محموله و اطمینان از ایــن موضوع که صاحب بار حتی در صورت ســرقت محمولهاش به واسطه قاچاقبودن آن اقدامی برای طرح شکایت نخواهد کرد، طراحی سرقت را انجام دادنــد و نهایتا با همــکاری یکی از دوستانشــان به نام رضا اقدام به انجام ســرقت محموله به شیوه راهزنی و محموله سرقتی را به منزل خواهر هومن منتقل کردهاند. سرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهمان با قرار قانونی و براي انجام تحقیقات تکمیلی برای شناســایی دیگر جرائم ارتکابی، در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.