زن امروزی میخواهم

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که میخواهد همســرش مانند زنان امروزی لباس بپوشــد وقتی بــا مقاومت او در برابر این خواســته قرار گرفــت، برای جدایی بــه دادگاه خانواده مراجعه کرد. این مرد جوان وقتی به همراه همســرش برای رســیدگی به درخواست طلاق در دادگاه حاضر شد، گفت: همسرم با اینکه زنی جوان است، اما مثل پیرزنها رفتار میکند. روزها با زنهای همســایه در کوچه مینشیند و شبها هم مرتب در آشــپزخانه اســت. نه اهل میهمانی است و نه اهل تفریح؛ احســاس میکنم در کنار این زن افســرده و دلمرده شــدهام. او که مردی 2۸ســاله است و به شعبه 2۶۸ مراجعه کرده، ادامه داد: دو سال است که ازدواج کردهام، اما در این مدت روزبهروز پیرتر و افسردهتر شدهام. همسر من با اینکه 22ساله است، اما مثل پیرزنها رفتار میکند و شخصیت اجتماعی خوبی ندارد. مثل زنهای امروزی نیســت. رفتارش مرا متعجــب میکند. بعضی وقتها اصلا نشــان نمیدهد که 22ســاله اســت و مثل زنهای سنبالا روزها با همسایهها در کوچه مینشیند. چند ساعت با آنها غیبت میکند و بعد از آن هم به خانه میآید. آن وقت است که به آشپزخانه میرود و غذا درست کرده و کار میکند. این تمام زندگی همسر من است. وقتی از او میخواهم بــه میهمانی برویم مخالفت میکنــد و میگوید حوصلــه ندارد. اهل ســینما و تفریح و مســافرت هم نیســت. نه لباسهای شیک میپوشــد و نه به خــودش میرســد. بارها خودم برایش لباسهای شیک خریدهام، ولی انگار پولم را دور ریختهام. چون آنهــا را فقط در کمد جای داده و اســتفاده نمیکند. بارها به او گفتهام کمی از این دنیایت بیرون بیا و مثل زنهای امروزی رفتار کن.

حتی از او خواستم سر کار و کلاسهای مختلف برود تا شــاید در اجتماع رفتارش بهتر شود. ولی باز هم مخالفت کرده اســت. برای همین از دســتش خسته شدهام. در ادامه همسر این مرد نیز درحالیکه گریه میکرد، گفت: فریبرز از همان ابتدا میدانست که اخلاق من چگونه اســت. من از رفتارهای مدرن امروزی بیزارم و ترجیح میدهم سنتی باشم. چون در چنین خانوادهای بزرگ شــدهام، اما فریبرز مرتب مســخرهام میکند. مــن نمیتوانم خــودم را تغییر بدهم. شــخصیت من همین است. برای همین من هم از توهینهای شوهرم خسته شدهام و میخواهم به این زندگی مشــترک پایان دهــم. در پایان قاضی وقتی اصرار این زوج را برای طلاق دید، رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.