کشف محموله 2۴۷کیلویی تریاک و شیشه

Shargh - - حوادث -

میــزان:

قاضی خدابخشــی از کشــف محموله 24۷کیلویی تریاک و شیشــه در مبادی ورودی مشهد خبر داد و گفت: مأموران ســتاد مبارزه با مواد مخدر خراســانرضوی در یک اقدام پوششــی به اطلاعاتی دســت یافتند که نشــان میداد افرادی قصد دارند با یک خودروی ســواری محموله مــواد افیونی را وارد مشهد کنند و به فردی تحویل دهند. وی عنوان کرد: مأموران پس از اخذ مجوزهای لازم قضائی وارد عمل شــدند و مســیر مورد نظر را تحت کنترل نامحسوس قرار دادند؛ تا اینکه خودروی موردنظر که یک دستگاه سواری ســمند بود، شناسایی شد. قاضی خدابخشی ادامه داد: ضابطان قضائی با رؤیت خودروی موردنظر وارد عمل شدند و این سواری را در کنار جاده متوقف کردنــد و آن را مورد بازرســی قرار دادند. جانشــین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد افزود: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی این خودرو مقدار 24۷کیلوو 3۰۰ گــرم تریاک و 32۰ گرم شیشه را که به طرز ماهرانهای در این سمند جاسازی شــده بود، کشــف کردند. وی ادامه داد: متهمان که دستشان برای پلیس رو شده بود، خواستند با پیشنهاد رشوه از چنگ قانون فرار کنند که مأموران با رد رشوه در ایــن رابطــه چهار متهــم را دســتگیر و خودروی سواری سمند را نیز توقیف کردند. قاضی خدابخشی گفت: این مأموریت ضربتی شامگاه امروز و با هدایت سرهنگ صفدری، رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی اجرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.